Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 011-020795

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktorat for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og kapacitet, Koncern Ejendomme
CVR-nummer: 53 38 32 11
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Jimmy Bertelsen
E-mail: Jimmy.Bertelsen@krfo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kriminalforsorgen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af udlændingecenter Ellebæk

Sagsnr.: wz 18-130-0032
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Direktoratet for Kriminalforsorgen skal ved nybyggeri udvide bl.a. indkvarteringskapaciteten på udlændingecenter Ellebæk med et antal pladser i tilslutning til den eksisterende institution.

Nybyggeriet består af en toetagers bygning med indkvartering og fælles faciliteter på ca. 1 290 m2 bruttoetageareal samt en ét-etagers bygning på ca. 350 m2 bruttoetageareal til udadvendte funktioner og til kontor-/personaleformål. Begge bygninger placeres i tilslutning til institutionens hovedindgang.

Byggeriet opføres som permanent industrielt præfabrikeret modulbyggeri konstrueret i træ i overensstemmelse med kravene i Bygningsreglement 18 og bygherrens supplerende krav til komplettering og installationer.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af projektet, ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000
44211000
45223810
45223822
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Birkerød, Allerød Kommune, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Byggeriet omfatter i alt 1 640 m2 bruttoetageareal bestående af 50 præfabrikerede moduler med ensartet basis geometri og indretning i overensstemmelse med funktionskravene.

Byggeriet skal gennemføres i hovedentreprise - i hovedtræk omfattende forsyningsledninger i terræn mv., jord- og terrænarbejder, fundamenter, råhus/modulbyggeri, udvendig komplettering, indvendig aptering, indvendige overflader, VVS-installationer, ventilation, elinstallationer inkl. føringsveje for bygherreleverancer samt hegn og stål i terræn.

Tage er tagpap og facader beklædes med cementbaserede facadeplader og korrugerede beklædningsplader af metal. Komplettering omfatter særlige vinduer, indvendige vægge og døre, normalt forekommende kontorindretning, faste og nedhængte akustisk regulerende lofter samt fast køkkeninventar. Vådrum udføres med vinyl på gulve og vægge. Opvarmning sker med vandbåren varme via varmepumper, der også leverer varmt brugsvand. Samtlige installationer, herunder føringsveje for bygherreinstallationer, skal indbygges i de præfabrikerede moduler.

Bygherren har udarbejdet et udbudsprojekt som beskriver alle krav til byggeriet og bygherren indhenter byggetilladelse til opførelsen. Entreprenøren skal, som entreprenørprojektering i henhold til AB18 § 17, tilpasse projektet til sin egenproduktion på grundlag af det udleverede statiske projekteringsgrundlag og skal levere al krævet statisk og teknisk dokumentation.

Projekteringsledelse udføres af totalrådgiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tid / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Projektet udbydes som en hovedentreprise.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 135-330866
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udvidelse af udlændingecenter Ellebæk

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ved evaluering af de indkomne i alt 3 tilbud er det konstateret, at 2 af de 3 tilbud var ukonditionsmæssige, primært grundet tekniske forhold i de tilbudte løsninger. Den konditionsmæssige tilbudsgivers pris lå væsentligt over den økonomiske ramme, som Kriminalforsorgen havde til projektet. Den konditionsmæssige tilbudsgiver har endvidere ikke ønsket at forlænge vedståelsesfristen, der på nuværende tidspunkt er udløbet. På denne baggrund har ordregiver valgt at annullere udbuddet.

Det forventes, at der vil blive iværksat genudbud inden for kort tid.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer