Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 011-020844

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bygningsstyrelsen
CVR-nummer: 58182516
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 39
By: Valby
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Duedahl Jensen
E-mail: chdje@bygst.dk
Telefon: +45 41701036

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bygst.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Skatteforvaltningen, Aarhus - totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Regeringen har besluttet at SKAT bliver erstattet af 7 nye specialiserede styrelser med hver deres kerneopgave. Den del af "Amtsgården" i Aarhus, der skal huse medarbejdere fra Toldstyrelsen, Motorstyrelsen og Skattestyrelsen. Projektet omfatter renovering og ombygning af ca. 11 500 m2 og udbydes som totalentreprise.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til § § 61-66 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 86 072 335.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
45210000
45213100
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Regeringen har besluttet at SKAT bliver erstattet af 7 nye specialiserede styrelser med hver deres kerneopgave. Den del af "Amtsgården" i Aarhus, der skal huse medarbejdere fra Toldstyrelsen, Motorstyrelsen og Skattestyrelsen. Projektet omfatter renovering og ombygning af ca. 11 500 m2 og udbydes som totalentreprise.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til § § 61-66 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (Udbudsloven).

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens løsning og gennemførelse / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 45
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option: Sprøjtemaling af alle eksisterende synlige radiatorer,

- Option: Levering og montering af nye radiatorventiler med termomotorer, samt tilkobling til CTS/IBI-bokse. CTS/IBI på varmestyring udføres på rumniveau,

- Option: Udskiftning af anhydritundergulv alle etager blok H - hvis nødvendigt.

Samlet værdisat til 2 900 000 DKK.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD'ets xml-fil skal uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 183-413304
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Skatteforvaltningen, Aarhus - totalentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Enemærke & Petersen a/s
CVR-nummer: 10503698
Postadresse: Edwin Rahrs Vej 82
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 86 072 335.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen Byggeweb Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via Byggeweb Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til RIB A/S, tlf.: 35245250, support@rib-software.dk

Udbudsnummeret i Byggeweb Udbud er TN757581A med navn "Skatteforvaltningen, Aarhus".

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen;

2) Login ved at taste dine personlige brugerkoder;

3) I Personligt område vælg boksen Søg efter udbud;

4) Indtast RIB udbudsnummer TN757581A og tryk søg;

5) Udbuddet "Skatteforvaltningen, Aarhus" fremkommer, og vælg OK;

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og "Skatteforvaltningen, Aarhus" i oversigten;

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen;

2) Vælg Ny bruger og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg Login, og tryk Glemt brugernavn/

Password og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Ansøges der som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.

Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPDhjemmesiden (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge Jeg er en økonomiskaktør, og dernæst Importere ESPD'et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD'et på eESPD-hjemmesiden, uploader ansøgeren dennes xml-filen under afleveringskravet: ESPD i RIB, alternativt som en PDF. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkringanvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

— serviceattest eller tilsvarende dokumentation – ansøger opfordres til at indhente disse i god tid.

Dokumentation for opfyldelse af økonomisk formåen:

— Soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Dokumentation for teknisk formåen:

— Referencer: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste referencer accepteres oplysninger om kontaktpersonernes navne, telefonnumre og e-mail. Således at ordregiver kan få bekræftet referencerne hos disse.

Øvrig dokumentation:

— dokumentation for ansvarsforsikring er tegnet og betalt,

— dokumentation for konsortiedannelse – såfremt det er relevant,

— Støtteerklæringer – såfremt det er relevant.

Ordregiver udelukker en tilbudsgiver såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EUTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen