Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 011-020846

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vivabolig, afd. 31
Postadresse: Kayerødsgade 43
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Henning Rolf Christensen
E-mail: hrc@vivabolig.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vivabolig.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ældre- og Handicapforvaltningen
Postadresse: Storemosevej 17-21
By: Vodskov
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9310
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Holmgaard Stær
E-mail: lohs@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/%C3%A6ldre-og-handicapforvaltningen

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markusgården - Udbud med forhandling. Totalentreprise omfattende opførelse af 73 plejeboliger og tilhørende serviceareal

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter opførelse af ca. 6 200 kvm. plejehjemsbyggeri, indeholdende 73 boliger bestående af 2 boligtyper, boligfællesareal, fælleshus og tilhørende ca. 700 m2 serviceareal. Projektet, Markusgården, opføres på den gamle kasernegrund beliggende Bonnesensgade 16 i Aalborgs Øgadekvarter og omfatter nedrivning, grundforberedende arbejder samt opførelse af nøglefærdigt byggeri inkl. kommissioningproces. Projektet udbydes til 4 prækvalificerede og indeholder forhandling i forventeligt 2 runder. For en nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 83 990 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter opførelse af ca. 6 200 kvm. plejehjemsbyggeri, indeholdende 73 boliger bestående af 2 boligtyper, boligfællesareal, fælleshus og tilhørende ca. 700 m2 serviceareal. Projektet, Markusgården, opføres på den gamle kasernegrund beliggende Bonnesensgade 16 i Aalborgs Øgadekvarter og omfatter nedrivning, grundforberedende arbejder samt opførelse af nøglefærdigt byggeri inkl. kommissioningproces. Projektet udbydes til 4 prækvalificerede og indeholder forhandling i forventeligt 2 runder. For en nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner i dette udbud udgør en minimal del af den udbudte opgave og omfatter alene netto-tilkøbs-priser for opgradering til 2 højere niveauer af døgnrytmebelysning.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Bygherrerne ønsker at udbyde opgaven i totalentreprise for at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt for at mindske ansvarsgrænseflader i projektet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 047-106857
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Vivabolig, afd. 31 - Markusgården - Udbud med forhandling.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dansk Boligbyg A/S
By: Aalborg SV
NUTS-kode: DK05
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 74 079 180.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Aalborg kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Markusgården - Udbud med forhandling.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dansk Boligbyg A/S
By: Aalborg SV
NUTS-kode: DK05
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 910 820.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt,

- Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer