Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 014-029086

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune - Magistraten for Børn & Unge
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Grøndalsvej 2
By: Viby J.
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Marie Due Schmidt
E-mail: anmasc@aarhus.dk
Telefon: +45 28352600

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aarhus Kommune, reetablering af specialskolen Stensagerskolen ved ombygning af Tovhøjskolens eksisterende lokaler i Gjellerup. Udbud af totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune planlægger at ombygge Tovshøjsskolen eksisterende lokaler i Gjellerup således at de kan finde anvendelse for Stensagerskolens ca. 350 elever. Stensagerskolen er en specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser. I dag er Stensagerskolen geografisk placeret på 2 adresser i Viby J. og i Højbjerg.

Udover skolen skal der etableres en daginstitution for 0-6 årige til børn med særlige behov, en specialtandlæge og foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 417 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Gjellerup, Aarhus V.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune planlægger at ombygge Tovshøjsskolen eksisterende lokaler i Gjellerup således at de kan finde anvendelse for Stensagerskolens ca. 350 elever. Stensagerskolen er en specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser og/eller multiple funktionsnedsættelser. I dag er Stensagerskolen geografisk placeret på 2 adresser i Viby J. og i Højbjerg.

Udover skolen skal der etableres en daginstitution for 0-6 årige til børn med særlige behov, en specialtandlæge og foreningsfaciliteter, herunder til handicapidræt.

Visionen for projektet er at skabe et helt nyt tilbud i Aarhus Kommune, hvor der skabes livs- og læringskvalitet på specialområdet. Skole, daginstitution, fritidstilbud og tandlæge, der alle henvender sig til specialområdet, bliver her bragt sammen i samme hus, for at skabe de bedste tilbud hver for sig og sammen.

Ambitionsniveauet for projektet er højt og stiler mod at løfte barren fra at være en tilgængelig bygning, til at skabe et attraktivt og levende hus, der tiltrækker foreningsbrugere og skaber de bedste rammer ude og inde til liv, leg og læring for specialbørn. Projektet bliver unikt i Aarhus og stiler mod at være et foregangseksempel på området.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede rådgiverteams til at ansøge om at blive prækvalificeret. Ansøger skal sammensætte sit team således at samtlige kompetencer - også specialkompetencer med viden om brugerne og deres særlige behov - er repræsenteret. Hos ansøger og at disse finder anvendelse ved løsningen af opgaven. Samtidig forventes at ansøger i sin ansøgning dokumenterer opgaveforståelse og indsigt som er dokumenteret via referencer.

Ved opstart på tilbudsperioden vil blive afholdt et kickstartmøde. Dette for at sikre den rette opgaveforståelse.

Vinderen af konkurrencen vil få tildelt en totalrådgivningskontrakt omfattende udarbejdelse af ideoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, projektopfølgning, aflevering og 1- års gennemgang. Ydelsen vil ikke omfatte byggeledelse som udbydes særskilt. Ydelser, aftalevilkår, tidsperiode m.v. fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveforståelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 165-404894
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aarhus Kommune, reetablering af specialskolen Stensagerskolen ved ombygning af Tovhøjskolens eksisterende lokaler i Gjellerup. Totalrådgiverkontrakt

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: RUM A/S
CVR-nummer: 21780049
Postadresse: Emil Møllersgade 41B
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: ke@rum.as
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 417 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer