Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 014-029107

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DGI Byen
CVR-nummer: 19476502
Postadresse: Tietgensgade 65
By: København V
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1704
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Rosholt Bremholm
E-mail: jrb@dgi-byen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dgi-byen.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Selvejende institution
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI Byens Vandkulturhus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indgåelse af aftale om totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI Byens Vandkulturhus, idrætsfoyer og tag. Totalrådgiveren skal varetage DGI Byens interesser og bistå DGI Byen igennem alle faser af renoveringen. Totalrådgiverens ydelser omfatter således bl.a. projektledelse, udfærdigelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud af renoveringsarbejderne, byggeledelse, herunder udarbejdelse af specificeret byggeregnskab, fagtilsyn samt bistand til DGI Byen ved aflevering, 1-års gennemgang og opfølgning på udbedring af eventuelle konstaterede mangler ved renoveringsarbejderne.

Totalrådgiveren forventes at påbegynde sit arbejde umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Dette skyldes, at totalrådgiveren skal have gennemført udbuddet af de arbejder, der skal udføres under renoveringen, således at renoveringen heraf kan igangsættes den 1.7.2020, hvor det vil være til mindst mulig gene for Vandkulturhusets brugere.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71500000
71520000
71530000
71540000
71541000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indgåelse af aftale om totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI Byens Vandkulturhus, idrætsfoyer og tag. Totalrådgiveren skal varetage DGI Byens interesser og bistå DGI Byen igennem alle faser af renoveringen. Totalrådgiverens ydelser omfatter således bl.a. projektledelse, udfærdigelse af byggeprogram, gennemførelse af udbud af renoveringsarbejderne, byggeledelse, herunder udarbejdelse af specificeret byggeregnskab, fagtilsyn samt bistand til DGI Byen ved aflevering, 1-års gennemgang og opfølgning på udbedring af eventuelle konstaterede mangler ved renoveringsarbejderne. Ydelserne skal udføres i overensstemmelse med ydelsesbeskrivelse for byggeri og planlægning, 2012.

Totalrådgiveren forventes at påbegynde sit arbejde umiddelbart efter kontraktindgåelsen. Dette skyldes, at totalrådgiveren skal have gennemført udbuddet af de arbejder, der skal udføres under renoveringen, således at renoveringen heraf kan igangsættes den 1.7.2020, hvor det vil være til mindst mulig gene for Vandkulturhusets brugere.

Tilbud skal afgives på grundlag af vedlagte udkast til totalrådgiveraftale. Forbehold accepteres ikke og vil i givet fald indebære, at tilbuddet afvises.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilgang til opgaven og tidsplan / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og CV'er på nøglepersoner / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 200-486328
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af DGI-byens Vandkulturhus

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll A/S
Postadresse: Hannemanns Alle 53
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer