Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Brabrand: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 019-043061

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt vedligeholdelsesopgaver (planlagte og ikke planlagte)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter udførelse af jordarbejder i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt vedligeholdelsesopgaver (planlagte og ikke planlagte).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus by og opland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter udførelse af jordarbejder (fagentreprise) for AffaldVarme Aarhus (i det følgende benævnt AVA) i forbindelse med byggemodninger, mindre hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer samt vedligeholdelsesopgaver (planlagte og ikke-planlagte) på distributionsnettet (TN10) og transmissionsnettet (TN25) i Aarhus by og opland.

Udbuddet omfatter en vagtordning i forbindelse med brud indenfor såvel som udenfor normal arbejdstid i hele AVA’ forsyningsområde.

Udbuddet omfatter ikke nye fleksible stikledninger på privat grund samt ventilbrønde mindre end eller lig med ø 76,1 mm. Ligeledes omfatter udbuddet ikke arbejder vedrørende bygværker (pumpe- og vekslerstationer mv.) samt arbejder, som udføres som forberedelse til og/eller i forbindelse med ledningsarbejde affødt af ændringer af infrastruktur.

Den udbudte rammeaftale finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor AVA skal renovere og overtage et privat ledningsnet. AVA vurderer, at dette sker maksimalt 2 gange om året.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkerhed og arbejdsmiljø / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 202-492785
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dan Jord A/S
CVR-nummer: 77252614
Postadresse: Viengevej 8
By: Risskov
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8240
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

- Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,

- Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

- Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

- Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når AffaldVarme Aarhus anmoder herom, fremlægge følgende:

Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret. Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som AffaldVarme Aarhus vurderer passende, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som AffaldVarme Aarhus forlanger.

Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud,og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Højgaards

  Højgaards

  Hydrauliske pumper
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • V. Meyer

  V. Meyer

  Vario Vingefals tagsten
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • OSCON

  OSCON

  Specialist i sports- og trægulve
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand