Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 019-043065

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Copenhagen Malmö Port, filial af Copenhagen Malmö Port AB, Sverige
By: København
NUTS-kode: DK01
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Landgren
E-mail: Peter.Landgren@cmport.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cmport.com/

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Krydstogtterminal 4

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

CMP skal bygge ny krydstogtterminal. Udbuddet vedrører projektering og opførsel af terminalbygning samt omfattende anlægsarbejder og kajanlæg i totalentreprise.

Udbuddet sker efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det følger af bekendtgørelse nr. 1624 af 15.12.2015, at en række bestemmelser i udbudsloven tillige finder anvendelse for udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Når der i det følgende henvises til bestemmelse i udbudsloven sker det således i overensstemmelse med den anførte bekendtgørelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Ydre Nordhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisen ”Krydstogtterminal 4”, omfatter arbejder for anlæggelse af ca. 10 000 m2 terminalbygningen i 2 plan, ca. 25 000 m2 vej og forpladser, ca. 6 500 m2 kajgade, ca. 5 500 m2 parkeringsplads, kajaptering, ISPS-hegn, vejbelysning, afvanding samt forsyninger for terminalbygningen (el, fiber, vand, varme og spildevand). Nærmere beskrivelse af omfang i henhold til øvrigt udbudsmateriale.

Den udbudte totalentreprisekontrakt gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47. Dette betyder, at bygherre efter modtagelsen af tilbud har mulighed for at gennemføre en forhandlingsrunde med deltagerne og anmode om, at disse skal afgive et yderligere tilbud. Bygherre tager således forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud, jf. også bestemmelse om udbud og tilbud (BUT), pkt. 3.6.

Totalentreprisen er beliggende i Ydre Nordhavn, 2150 Nordhavn i forlængelse af de 3 eksisterende krydstogtterminaler T1 – T3 på Oceankaj.

For totalentreprisen produceres og leveres på kaj desuden 2 stk. landgangsbroer, der leveres som en selvstændig entreprise og er således ikke inkluderet i nærværende udbud.

Totalentreprisen skal udføres i perioden fra maj 2020 til oktober 2021.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsmaterialets dokument 'Særlige Betingelser pkt. 1.2.3".

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet tilgås via https://www.rib-software.dk/udbudsportal

TN-Nummer: TN968906A

Spørgefrist for prækvalifikationsfasen er 6.1.2020.

(Den på udbudsportalen angivne spørgefrist er alene indsat af tekniske årsager. Eventuelle ændringer til spørgefrist mv. vil blive meddelt via udbudsportalen.)

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 243-598607
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Krydstogtterminal 4

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning vil reglerne i udbudslovens § 147 blive anvendt.

Ansøgere skal ved ansøgning om prækvalifikation aflevere:

— Udfyldt ESPD i xml og PDF (hvis ansøger baserer sig på andres økonomisk/finansielle eller teknisk/faglige kapacitet skal ESPD også udfyldes for disse),

— Evt. bilag med referencer jf. afsnit III. 1.3).

I det omfang totalentreprenøren baserer sin ansøgning og/eller tilbud på en anden enheds (underentreprenører/underrådgivere) tekniske og faglige formåen/disses nøglemedarbejderes faglige kvalifikationer, er totalentreprenøren forpligtet til at lade det konkrete arbejde udføre af den pågældende enhed og/eller nøglemedarbejdere.

Ansøgere skal som led i ansøgningen udfylde og via Byggeweb uploade den af ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD.

Ansøgning om prækvalifikation skal således ske ved aflevering af ESPD. I forhold til ESPD'-et skal ansøgeren indsætte følgende:

1) Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kontaktperson samt oplysninger om virksomhedens selskabsform udfyldes i de relevante dele af ESPD'ets del II;

2) I relation til de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, 136 og 137 skal ansøger udfylde ESPD'ets del III A, B og C. Af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 finder alene stk. 1, nr. 2) anvendelse;

3) I relation til ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet, skal ansøger udfylde og levere de oplysninger, der efterspørges nedenfor i del III.1.2;

4) I relation til ansøgers tekniske og faglige kapacitet, skal ansøger udfylde og levere de oplysninger, der efterspørges nedenfor i del III.1.3.

Hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder mv. skal der afgives ESPD for hver enkelt deltager i konsortiet/sammenslutningen.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske/finansielle kapacitet (afsnit III.1.2) og/eller tekniske og faglige kapacitet (afsnit III.1.3) på andre virksomheders ressourcer skal ESPD del II.C udfyldes, og der skal desuden indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens § 151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet henvises til punkt III.1.2).

Såfremt ansøger måtte være en sådan sammenslutning/konsortium, skal ansøger afgive erklæring om fælles befuldmægtiget, som kan forpligte gruppen i kontraktperioden, samt om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse overfor ordregiver/bygherre for totalentreprisekontrakten.

Såfremt ansøger måtte støtte sin økonomiske/finansielle og/eller tekniske/faglige kapacitet på andre virksomheder/tredjemand, vil denne blive bedt om at godtgøre at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremsende støtteerklæring for disse andre enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. Hvis en virksomhed stiller sine økonomiske og finansielle ressourcer til rådighed for tilbudsgiver, skal denne tillige erklære at hæfte direkte og solidarisk overfor ordregiver for opfyldelse af totalentreprisekontrakten.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer