Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Gistrup: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 029-068102

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Hospitalsbyen 1
By: Gistrup
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 9260
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Kirkegaard Bejder
E-mail: mette.bejder@rn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://nau.rn.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivningsaftale - Steno Diabetes Center Nordjylland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende kontrakt vedrører teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Region Nordjyllandsopførelse af Steno Diabetes Center Nordjylland, herunder udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, samt gennemførelse af udbud med forhandling og licitation igennem projekterings-og byggefasen. Region Nordjylland forventer at indgå kontrakten med Friis og Moltke A/S.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 498 644.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

9260 Gistrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende kontrakt omfatter teknisk rådgivning og bestand i forbindelse med Region Nordjyllands opførelse af Steno Diabetes Center Nordjylland, herunder følgende ydelser:

— Projektering indtil hovedprojekt,

— Bistand i forbindelse med gennemførelse af udbud af entrepriserne,

— Udførelse af projektopfølgning,

— Udførelse af fagtilsyn,

— Bistand i forbindelse med 1-års gennemgang.

Bidragsgiveren har givet tilsagn om et bidrag på op til 319 500 000 DKK i forbindelse med opførelse af Steno Diabetes Center Nordjylland ved Aalborg Nyt Universitet. I tilsagnet er indeholdt 43 000 000 DKK, som efter bidragsgiverens beslutning kan anvendes til højnelse af den arkitektoniske kvalitet. I fortsættelse af bidragsgiverens tilsagn er der indgået aftale med arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S om udarbejdelse af projektforslag mv. for udbud af opførelsen af Steno Diabetes Center Nordjylland i totalentreprise, og derefter udførelse af bygherrerådgivning. Dialogen mellem Region Nordjylland, Friis & Moltke A/S og bidragsgiveren i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget har imidlertid vist, at der er behov for en tæt dialog mellem bygherre og rådgiver for indfrielse af forventningerne til projektet, herunder ikke mindst de arkitektoniske ambitioner. Bidragsgiveren ønsker derfor, at aftalen med Friis & Moltke A/S ændres til en totalrådgivningsaftale, og således at projektet opføres i hoved-/stor-/fagentreprise. Finansieringen af de merudgifter, der er forbundet med at ændre aftalen med Friis & Moltke A/S til en totalrådgivningsaftale, betales af bidragsgiveren. Bidragsgiveren har dog betinget denne betaling af, at Friis & Moltke A/S fremadrettet tilknyttes projektet som totalrådgiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Bidragsgiveren har givet tilsagn om et bidrag på op til 319 500 000 DKK. i forbindelse med opførelse af Steno Diabetes Center Nordjylland ved Aalborg Nyt Universitet. I tilsagnet er indeholdt 43 000 000 DKK., som efter bidragsgiverens beslutning kan anvendes til højnelse af den arkitektoniske kvalitet. I fortsættelse af bidragsgiverens tilsagn er der indgået aftale med arkitektfirmaet Friis & Moltke A/S om udarbejdelse af projektforslag mv. for udbud af opførelsen af Steno Diabetes Center Nordjylland i totalentreprise, og derefter udførelse af bygherrerådgivning. Dialogen mellem Region Nordjylland, Friis & Moltke A/S og bidragsgiveren i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget har imidlertid vist, at der er behov for en tæt dialog mellem bygherre og rådgiver for indfrielse af forventningerne til projektet, herunder ikke mindst de arkitektoniske ambitioner. Bidragsgiveren ønsker derfor, at aftalen med Friis & Moltke A/S ændres til en totalrådgivningsaftale, og således at projektet opføres i hoved-/stor-/fagentreprise. Finansieringen af de merudgifter, der er forbundet med at ændre aftalen med Friis & Moltke A/S til en totalrådgivningsaftale, betales af bidragsgiveren. Bidragsgiveren har dog betinget denne betaling af, at Friis & Moltke A/S fremadrettet tilknyttes projektet som totalrådgiver.

Der er tale om en gave, idet der hverken er ydelser eller penge som modydelse. Dermed er der ikke tale om en gensidigt bebyrdende aftale efter udbudslovens § 24, nr. 24. Kontrakten er dermed ikke udbudspligtig. Ordregiver har foretaget vurderingen på baggrund af lovbemærkningerne til udbudsloven. Lovbemærkningerne til udbudslovens § 24, nr. 24 forudsætter, at en ordregivers indkøb kan undtages fra udbudspligt, uanset at tærskelværdien måtte være overskredet, forudsat, at indkøbet foretages af gavemidler, og forudsat, at gave-giver har stillet det som en betingelse for gavens modtagelse, at indkøbet skal foretages ved en specifik leverandør.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 190-462970
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgivningsaftale - Steno Diabetes Center Nordjylland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/02/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Friis og Moltke A/S
CVR-nummer: 17376845
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 498 644.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over proceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers kontraktindgåelse være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer