Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel

2020/S 029-068694

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathilde Rønnov-Jessen
E-mail: smr@kammeradvokaten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af ombygningsydelser, delkomponenter og reservedele til Double Eagle MkIIS undervandsdroner

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50600000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har en portefølje af undervandsdroner, herunder Double Eagle MkIIS, som blandt andet anvendes til at identificere objekter på havbunden, samt bortsprænge søminer. Undervandsdronerne er oprindeligt anskaffet hos Saab Dynamics AB, som har udviklet dronerne. Undervandsdronerne anvendes også til at kortlægge havbunden i Danmark. FMI har nu behov for at ombygge tre (3) af Forsvarets Double Eagle MkIIS-undervandsdroner, i hvilken forbindelse, FMI har behov for at anskaffe tjenesteydelser i form af ombygningsydelser, projektledelse, testinstallation af de nye delkomponenter, udarbejdelse af teknisk dokumentation samt udførelse af test. Der skal ligeledes anskaffes delkomponenter og reservedele til undervandsdronerne. Kontrakten der påtænkes indgået har således en værdi af ca. 5 600 000 DKK.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35000000
35512400
71351924
38113000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører specifikt anskaffelsen af følgende delkomponenter og reservedele, der skal installeres på de pågældende undervandsdroner: fire (4) sonarer, to (2) GPS systemer, to (2) DVL/INS, to (2) IP kameraer samt forberedelse af installation af et yderligere kamera og kabling. I forbindelse med udførelsen af ombygningsopgaven, skal der ligeledes leveres projektledelse, testinstallation, teknisk dokumentation samt gennemførelse af en FAT (Factory Acceptance Test).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I relation til pkt. II.2.5 gøres der opmærksom på, at anskaffelsen er sket som et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, jf. forsvars- og sikkerhedsdirektivet artikel 28, stk. 2, litra e.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Kontrakten tildeles på grundlag af artikel 28, stk. 1, litra e, i forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Saab Dynamic AB, som har udviklet de pågældende droner, og leveret dem til FMI, ejer alle IP-rettigheder til undervandsdronerne, herunder designrettigheder, varemærker, produktionsrettigheder, kildekoder til software/firmware mv. Det er ikke muligt for en tredjepart at levere Saab-specifikke reservedele og delkomponenter. Det er heller ikke muligt for andre end Saab at foretage ombygning eller opgraderinger af undervandsdronerne. FMI har ikke adgang til softwarens kildekode, og kan således allerede af den grund ikke udlevere dem til tredjepart. Det er FMI vurdering, at betingelserne for at tildele kontrakten til Saab i medfør af artikel 28, stk. 1, litra e, er opfyldt. Saab er den eneste leverandør, der kan levere de ydelser omfattet af kontrakten.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Anskaffelse af ombygningsydelser, delkomponenter og reservedele til Double Eagle MkIIS undervandsdroner

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/02/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Saab Dynamics AB
Postadresse: Gelbgjutaregatan
By: Linköping
NUTS-kode: SE
Postnummer: 28188
Land: Sverige

Internetadresse: www.saabgroup.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 600 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klage-nævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer