Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Næstved: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 032-076034

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Fjernvarme A/S
CVR-nummer: 39170523
Postadresse: C/O I/S AffaldPlus
By: Næstved
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Koch
E-mail: chko@cowi.com
Telefon: +45 56406826

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/857ecf1c-5d9c-4efa-ac5b-3794ca8bcab4/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/857ecf1c-5d9c-4efa-ac5b-3794ca8bcab4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/857ecf1c-5d9c-4efa-ac5b-3794ca8bcab4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/857ecf1c-5d9c-4efa-ac5b-3794ca8bcab4/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygningsentreprisen - B01

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter Bygningsentreprisen (entreprise B01) i forbindelse med etablering af et nyt kraftvarmeværk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Sorø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bygningsentreprisen (entreprise B01), som i hovedtræk omfatter beton-, stål-, facade,- tag-, vvs-, murerarbejder mv. for etablering af et nyt kraftvarmeværk.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk Løsning / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på ansøgerens tekniske og faglige formåen, som beskrevet i henhold til udbudsbetingelsernes afsnit 2.2.1, Ad 4.

Udvælgelsen vil blive foretaget udfra relevansen af de angivne referencer, i forhold henhold til den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. B):

- Soliditetsgrad, defineret som egenkapital/(Aktiver i alt) x 100, i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende ansøgers tekniske og/eller faglige formåen (i ESPD-dokumentet Del IV, pkt. C):

- Beskrivelse af ansøgers erfaring med opførelse af bygninger til industri- og produktionsanlæg i hovedentreprise.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 3 referencer fra tilsvarende eller ligende projekter, forstået som projekter med opførelse af bygninger til industri- og produktionsanlæg i hovedentreprise. Referencerne må maksimalt være 5 år gamle.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der skal stilles garanti i henhold til AB18.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/03/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer