Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 033-076896

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Roskildevej
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene B. Rasmussen
E-mail: lbr@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320000
Fax: +45 77320001

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dabbolig.dk/roedovre-almennyttige-boligselskab/

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise vedrørende 29 stk. nøglefærdige almene familieboliger

Sagsnr.: PRJ-2018-00017
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter opførelse af 29 nøglefærdige, offentligt støttede almene familieboliger med tilhørende fælles arealer. Byggeriet opføres på en eksisterende ejendom under omdannelse beliggende Roskildevej 340, Rødovre, som vil rumme et supermarked, Lidl, og almene familieboliger på 1. til 4. etage. Projektet udgør et samlet etageareal på 2 857 kvadratmeter bruttoareal.

Lidl Danmark K/S' successor, Acces Invest A/S, skal i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne vedrørende opførelsen af de almene boliger agere som udbudsfuldmægtig for Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Roskildevej, og sikre, at udbudspligten opfyldes..

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 41 057 600.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelse ovenfor ad. pkt. 11.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Lidl Danmark K/S (Lidl), som ejer ejendommen matr. nr. 8ft Rødovre By, Rødovre, ønsker på ejendommen at opføre et kompleks bestående af parkeringskælder, dagligvarebutik i stueetagen og boliger på etagerne 1 - 4. – I den forbindelse har Lidl rettet henvendelse til Rødovre Almennyttige Boligselskab (RAB), som ejer naboejendommen Boligafdelingen Bybjerget, med henblik på at afsøge muligheden for at etablere boligenhederne som almene boliger.

RAB har en klar interesse i at kunne etablere en ny almen boligafdeling på Lidl-ejendommen, og efterfølgende inddrage denne i afdeling Bybjerget, således at der via fælles drift kan opnås synergier, med deraf følgende billigere driftsomkostninger for boligerne i den samlede afdeling, ligesom deltagelse i Lidl-projektet vil sikre, at der opnås tilfredsstillende løsninger for udearealerne i forbindelse med bebyggelsen på matr. nr. 8ft set i forhold til den eksisterende boligafdeling Bybjerget.

Rødovre Kommune har vist stor interesse for et kombineret projekt med almene boliger, og har ved lokalplan nr. 147 tilvejebragt de nødvendige planmæssige rammer for bebyggelsen af Lidl-ejendommen.

Realiseringen af de almene boliger kan kun ske, hvis RAB erhverver de nødvendige byggeretter på Lidl-ejendommen, og en forudsætning for dette er fra Lidl’s side at opførelsen af de almene boliger varetages af Lidl eller Lidl’s successor, Acces Invest A/S. Det vil sige, at byggeriet gennemføres efter delegeret bygherre-modellen.

Byggeretterne, som RAB ønsker at erhverve, andrager 2 857 m2 bruttoareal, hvilke skal anvendes til opførelse af 29 almene familieboliger.

En forudsætning for at anvende delegeret-bygherre modellen på opførelsen af de almene familieboliger er, at den delegerede bygherre varetager RAB’s forpligtelser ved opførelsen af almene boliger, herunder ved foretagelse af udbud i det fornødne omfang af de til projektet knyttede bygge- og anlægsarbejder, jfr. bekendtgørelse nr. 14 af 9.1.2020 om støtte til almene boliger mv.

RAB har vurderet, at indgåelse af en totalentrepriseaftale Acces Invest A/S er i overensstemmelse med de for nybyggeri af almene boliger gældende bestemmelser herunder vedrørende udbud, forudsat at Acces Invest A/S udbyder minimum 80 pct. af bygge- og anlægsarbejderne efter de gældende udbudsregler.

Acces Invest A/S skal derfor i forbindelse med bygge og anlægsarbejderne vedrørende opførelsen af de almene boliger agere som udbudsfuldmægtig for RAB og sikre, at udbudspligten opfyldes.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
31/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Acces Invest A/S
CVR-nummer: 87186512
Postadresse: Asylgade 1U
By: Skive
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 41 057 600.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 80 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Rødovre almennyttige Boligselskab har vurderet, at indgåelse af en totalentreprisekontrakt med Acces Invest A/S er i overensstemmelse med de for nybyggeri af almene boliger gældende bestemmelser herunder vedrørende udbud, forudsat at Acces Invest A/S udbyder minimum 80% af bygge- og anlægsarbejderne efter de gældende udbudsregler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer