Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viby: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2020/S 034-081421

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby J
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8620
Land: Danmark
Kontaktperson: Inge H. Jensen
E-mail: ihj@aarhusvand.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhusvand.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Havn
Postadresse: Vandvejen 7
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim H. Meilstrup
E-mail: khm@portofaarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhushavn.dk/en/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Havnerelaterede aktiviteter og vand (herunder spildevandshåndtering)

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aarhus ReWater og Yderhavnen - Geotekniske forundersøgelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Havn og Aarhus Vand A/S udbyder i fællesskab 2 aftaler omfattende geotekniske forundersøgelser for henholdsvis Aarhus ReWater (et nyt renseanlæg), samt den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Østhavnen/Yderhavnen). De 2 aftaler tildeles samme tilbudsgiver.

Formålet med de geotekniske forundersøgelser i nærværende udbud er at kortlægge jordbundsforholdene i de potentielt nye landområder, "Hovedforslaget" og "Alternativ 2", for den fremtidige placering af Aarhus ReWater, samt for den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen). De geotekniske forundersøgelser består overordnet set af geotekniske boringer og CPT-forsøg på vand, miljøundersøgelser og geotekniske laboratorieforsøg.

Aarhus Havn og Aarhus Vand vælger at gennemføre dette udbud i fællesskab, for at sikre konsistens og synergi mellem de 2 naboprojekter.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71332000
71300000
71330000
71335000
71351000
71351200
71351210
71351220
71600000
71610000
71620000
71621000
71900000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som led i udbygningen af Marselisborg Rensningsanlæg i Aarhus skal der til behandling af spildevand etableres et nyt og større, energieffektivt ressourceanlæg, benævnt "Aarhus ReWater".

I forbindelse med realiseringen af Aarhus ReWater skal jordbundsforholdene kortlægges for 2 mulige fremtidige placeringer af ressourceanlægget, beliggende på nuværende vandarealer ved Tangkrogen og Marselisborg Lystbådehavn i Aarhus, samt undersøges for en ny udløbsledning, hvis placering er under afklaring. De 2 mulige fremtidige placeringer benævnes "Hovedforslaget" og "Alternativ 2".

Ved "Hovedforslaget" placeres ressourceanlægget i forbindelse med en udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn, og ved "Alternativ 2" placeres ressourceanlægget udenfor stenkastningen på Østmolen, eventuelt i forbindelse med en planlagt udvidelse af Østhavnen (Yderhavnen).

Den planlagte udvidelse af Østhavnen (Yderhavnen) består af en udvidelse af den eksisterende havn i 2 etaper (i alt ca. 100 ha) som anlægges mod øst i forlængelse af containerhavnen og den kommende færgeterminal.

I forbindelse med havneudvidelsen og etableringen af Yderhavnen ønskes ligeledes at uddybe havnebassinet og etablere et nyt svajebassin. Derudover ønskes det, at den eksisterende sejlrende uddybes på strækningen fra svajebassinet indtil der er dybt nok til fremtidens større skibe.

Jordbundsforholdene for den planlagte havneudvidelse skal kortlægges gennem geotekniske forundersøgelser på vand, bl.a. bestående af boringer under den nye ydermole, samt boringer i de fremtidige uddybningsområder, herunder i det nye havnebassin og svajebassinet.

På baggrund af overstående udbyder Aarhus Havn og Aarhus Vand A/S derfor i fællesskab 2 aftaler omfattende geotekniske forundersøgelser for henholdsvis Aarhus ReWater, samt den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Østhavnen/Yderhavnen).

Formålet med de geotekniske forundersøgelser i nærværende udbud er at kortlægge jordbundsforholdene i de nye landområder, "Hovedforslaget" og "Alternativ 2", for den fremtidige placering af Aarhus ReWater, samt for den planlagte udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen). De geotekniske forundersøgelser består overordnet set af geotekniske boringer og CPT-forsøg på vand, miljøundersøgelser og geotekniske laboratorieforsøg.

Overordnet set består de udbudte ydelser af følgende:

1) Markarbejde:

- Udførelse af geotekniske-/undersøgelsesboringer og CPT sonderinger på vand (med et boreværk fra flåde).

2) Laboratoriearbejde:

- Udførelse af standard klassifikationsforsøg på optagne jordprøver i geoteknisk laboratorium,

- Udførelse af miljøtekniske analyser på optagne jordprøver i miljøteknisk laboratorium.

3) Afrapportering:

- Det udførte mark- og laboratoriearbejde afrapporteres i geotekniske datarapporter,

- Det miljøtekniske markearbejde og udførte analyser afrapporteres i miljøtekniske rapporter.

Der indgås en særskilt aftale med Aarhus Havn for de geotekniske forundersøgelser for udvidelsen af Østhavnen/Yderhavnen og en særskilt aftale med Aarhus Vand A/S for de geotekniske forundersøgelser i forbindelse med realiseringen af Aarhus ReWater. De 2 aftaler tildeles samme tilbudsgiver.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 197-479936
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aarhus ReWater og Yderhavnen - Geotekniske forundersøgelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Geo
Postadresse: Sødalsparken 12
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 687 210.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cusvlehjoe

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal sendes ved hjælp af spørgsmål-/svarmodulet på iBinder.

Ad III.1.2) og III.1.3) Det elektroniske ESPD-dokument tilgås ved upload af udbudsmaterialets XML-fil til iBinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cusvlehjoe

Det bemærkes,at referencer kan uploades som et særskilt dokument.

Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • ASP produktudvikling

  ASP produktudvikling

  Alt i små kraner og vakuumløftere
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • V. Meyer

  V. Meyer

  Creaton Melodie tagsten
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Fugttekniske løsninger
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Thy Trapper

  Thy Trapper

  100 % dansk produceret trapper
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning
 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning