Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 035-082074

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AlmenBo Aarhus
Postadresse: Frydenlunds Allé 8
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8210
Land: Danmark
E-mail: post@almenbo-aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.almenbo-aarhus.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af hovedentreprise: Ungdomsboliger, Sandkåsvej

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler opførelse af 112 almene ungdomsboliger i hovedentreprise for Boligforeningen AlmenBo Aarhus. Bebyggelsen er lokaliseret på hjørnet af Herredsvej og Sandkåsvej i Hasle, Aarhus V, og består af 4 punkthuse i 4 etager + kælder.

Ungdomsboligerne har et samlet bruttoetageareal på ca. 4 370 m2, derudover er der kælder under hele det bebyggede areal i hvert af de 4 punkthuse. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på RIB Software (Byggeweb) under følgende nr. TN395479A.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 62 419 947.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45300000
45100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Sandkåsvej, Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, idet ordregiver dog tager forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud. Såfremt forhandling bliver gennemført, tilstræber ordregiver at begrænse omfanget heraf mest muligt, jf. også udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktoption på udførelse af tagterrasse. Optionen kan kaldes af bygherren indtil 2 måneder før aflevering af det samlede byggeri.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der udbetales ikke vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 177-429725
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af hovedentreprise: Ungdomsboliger, Sandkåsvej

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
24/01/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jorton A/S
CVR-nummer: 26207207
Postadresse: Robert Fultons Vej 16
By: Århus N
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8200
Land: Danmark

Internetadresse: www.jorton.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 62 419 947.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om

prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via RIB Software. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via RIB Software.

Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet "Udbudsvilkår".

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Referencer kan angives i ESPD eller i separat referenceliste og udgør samtidig endelig dokumentation.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via RIB Software.

Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk samt på www.rib-software.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer