Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kolding: Ingeniørvirksomhed

2020/S 036-085201

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Akseltorv 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Guldager
E-mail: largu@kolding.dk
Telefon: +45 79799470

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kolding.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gixsibnlbl
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: MOE A/S
CVR-nummer: 64045628
Postadresse: Mariane Thomsens Gade 1C
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Hougaard
E-mail: loho@moe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.moe.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gixsibnlbl
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning i forbindelse med klimaprojekt Vifdam og Slotssøen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indhente tilbud på totalrådgivning i forbindelse med klimasikring af områder omkring Vifdam og Slotssøen i Kolding.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000
71311000
71311300
71322200
71323200
71800000
90490000
90492000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af udbudsmaterialets udkast til rådgivningsaftale, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i projekt- og ydelsesbeskrivelsen inkl. bilag.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 41
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

- I hvilken grad ansøgers igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 3 år er sammenlignelige med det udbudte projekt og viser erfaring inden for ingeniørfaglige og landskabsarkitektfaglige kompetencer, herunder også kompetencer inden for beplantning og LAR. De ingeniørfaglige kompetencer vil vægte højere end de landskabsarkitektfaglige.

Med sammenlignelige referencer anses klimatilpasning af byområder, vejprojektering med trafikhåndtering, ledningsarbejder, LAR via regnbede i vejarealer og håndtering af tag- og vejvand,

- Hvis ydelsen omfatter totalrådgivning inkl. byggeledelse anses referencen som mere sammenlignelig end for rådgivningsydelser i underrådgivning,

- Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

Der bør i referencen tydeligt beskrives, hvilken virksomhed referencen gælder for, og hvilke roller, ansøger har varetaget på projektet. Der bør desuden for hver reference angives bygherre, anlægssum og tidspunktet for ydelse af rådgivningen.

Der ønskes maksimalt i alt 5 referencer. Hvis der fremsendes mere end 5 referencer vil det udelukkende være de første 5 referencer, der fremkommer, der vil blive taget i betragtning.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis ansøger foretrækker det, kan referencerne dog også angives i et særskilt bilag, der afleveres sammen med ansøgningen. Hvis man vedlægger referencerne i bilag bør de enkelte referencer ikke fylde mere end 1 A4 side.

Udvælgelsen foretages på grundlag af oplysningerne om ansøgers tekniske og faglige formåen, idet ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionen omfatter detailprojektering, udbud, byggeledelse, fagtilsyn og 1-årsgennemgang for tillægsområder jf. projekt- og ydelsesbeskrivelsen.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning,

— Ansøgers egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 5 000 000 DKK (ekskl. moms) pr. år,

— Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 2 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Ansøgers referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger skal aflevere minimum 1 reference på et sammenligneligt projekt. Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år og skal omfatte rådgivning med projektering inden for et projekt med vejprojektering og LAR-løsninger.

Der bør i referencen tydeligt beskrives hvilken virksomhed referencen gælder for og hvilke roller, ansøger har varetaget på projektet. Der bør desuden i referencen angives bygherre, anlægssummen og tidspunktet for ydelse af rådgivningen.

Der kan afleveres flere referencer til brug for udvælgelsen.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis ansøger foretrækker det, kan referencerne dog også angives i et særskilt bilag, der afleveres sammen med ansøgningen. Hvis man vedlægger referencerne i bilag bør de enkelte referencer ikke fylde mere end 1 A4 side.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rådgiveren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som rådgiveren og eventuelle underrådgivere beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. ILO Konvention nr. 94.

Rådgiveren og dennes underrådgivere og ansatte skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som kommer til rådgiverens kendskab i forbindelse med nærværende aftale.

Fortrolighedsforpligtigelsen vedbliver at bestå efter aftalens ophør.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet ordregiver vurderer, at en opdeling vil hindre den nødvendige koordinering for en tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten.

ESPD og udelukkelse:

Ansøger skal i sin ansøgning udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD), hvori ansøger oplyser om den økonomiske aktør, dennes repræsentanter, egnethed ift. økonomisk og teknisk formåen samt egnethed ift. baseren på andre enheders formåen, underrådgivere, obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøgers oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument skal være ajourførte og gældende på tidspunktet for tilbudsfristens udløb.

Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, skal der udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument for hver økonomisk aktør.

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet de obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven § § 135 og 136.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en ansøger, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til udbudslovens § 138, stk. 1-3.

For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer