Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2020/S 036-085210

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Thomsen
E-mail: pettho@um.dk
Telefon: +45 33920000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.um.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258870&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258870&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rådgivningsydelser i forbindelse med bygningssyn

Sagsnr.: 2019-34415
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører rådgivningsydelser i forbindelse med bygningssyn (herefter Rammeaftalen).

Ordregiver har brug for bistand til ordregivers 3 - 5 årige bygningssyn af ordregivers ejedomsportefølje i udlandet - herunder til en række statsejede ejendomme med særlig bevaringsværdig dansk arkitektur. En fremtidig leverandør vil således skulle levere bygningssyn i udlandet.

Ordregiver har ved indgåelse af rammeaftale statsejede ejendomme i de lande, som fremgår af bilag A1 (Bygherrens repræsentationer). De ejendomme, der er omfattet af rammeaftalen er forskelligartede både i størrelse og type, og er lokaliseret over hele verden. Som led i bygningssynet skal rådgiveren derfor kunne rådgive ordregiver om en bred vifte af forskellige ejendomme under hensyntagen til varierende ejendomstype, byggetradition, kulturforhold og klimazoner.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71200000
71240000
71300000
71530000
71600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til den korte beskrivelse i afsnit II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har 2 optioner på at øge rammeaftalens estimerede værdi med 2 gange 1 000 000 DKK ekskl. moms.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling af rammeaftalen vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger ved den efterfølgende kontraktadministration og vurderes ikke økonomisk hensigtsmæssigt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af rammeaftalen.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til bilag 5.

Ordregiver kræver, at alle der deltager i udførelsen af rammeaftalen, skal have den fornødne sikkerhedsgodkendelse for medarbejdere på det af ordregiver krævede niveau. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i hele rammeaftalens løbetid. Se rammeaftalens afsnit 14 for yderligere oplysninger.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/03/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/03/2020
Tidspunkt: 09:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via ordregivers udbudssystem, jf. internetadressen angivet i punkt I.3). Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til teknisk support på enten e-mail ”dksupport@eu-supply.com” eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.

Rammeaftalens anslåede værdi er 4-6 000 000 DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt tilbudsgiveren er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135 og 136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2, 3 og 6 frivillige udelukkelsesgrunde.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137 stk. 1, nr. 2, 3 og 6 anførte udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på EU-Supply. ESPD’et skal udfyldes og indgives via EU-Supply i overensstemmelse med de instrukser, der følger af EU-Supply.

Før tildeling af rammeaftalen kræver ordregiver, at den tilbudsgiver, til hvem ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155.

Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 og § 137 stk. 1, nr. 2, 3 og 6 nævnte udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. afsender eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også afsender tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere tilbuddene. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne om at godtgøre over for ordregiver, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Ordregiver forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer