Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Brøndby Strand: Rådgivning i forbindelse med miljøteknik

2020/S 036-085479

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Almennyttige Boligselskab, afdeling Rheumpark v/BAB
Postadresse: Albjergparken 4
By: Brøndby Strand
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2660
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dabbolig.dk/broendby-almennyttige-boligselskab/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 8 v/FA09
Postadresse: Stationsparken 24
By: Glostrup
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.pab.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Tranemosegård, afdeling T13 v/BO-VEST
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bo-vest.dk/beboerdemokrati/tranemosegaard/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Miljørådgivning i forbindelse med nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand (helhedsplan HP4)

Sagsnr.: 2017
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71313000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den nordlige side af Strandesplanaden i Brøndby Strand rummer 7 almene boligafdelinger med i alt ca. 2 900 boliger. Områdets samlede areal er ca. 50 hektar inkl. bebygget areal. Bebyggelsen kaldes i daglig tale for »Brøndby Strand Parkerne«. Brøndby Strand Parkerne omfatter 3 forskellige bygningstyper til beboelse: rækkehuse i 2 etager, lavhusblokke i 4 etager og 12 højhuse i 16 etager. De 5 første højhuse (set fra østlig retning) indeholder PCB i form af både primære, sekundære og tertiære kilder. Højhusene indeholder desuden blyholdig maling og asbest i de lette facader. Højhusene skal derfor rives ned. For at sikre, at nedrivningen foregår miljømæssigt korrekt, ønsker bygherren (Ordregiver) at få tilknyttet en miljørådgiver på bygherresiden. Den kontrakt, som nærværende bekendtgørelse vedrører, omfatter løbende miljørådgivning i alle projektfaser i forbindelse med nedrivningen af de 5 PCB-ramte højhuse (etape 1 af HP4-renoveringen).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71520000
71620000
71630000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den kontrakt, som nærværende bekendtgørelse vedrører, omfatter løbende miljørådgivning af Ordregiver igennem alle projektfaser i forbindelse med nedrivning af 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand Parkerne (etape 1 under HP4-renoveringen). Formålet er at sikre, at nedrivningen foregår miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om håndtering af PCB, blyholdig maling og asbest mv. De ydelser, der er omfattet af kontrakten, er nærmere beskrevet i Danske ARKs »Ydelsesbeskrivelse: Bygherrerådgivning 2013« og i »Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning 2012«.

Miljørådgivningsopgaven omfatter bl.a. deltagelse i markedsdialog, udtagning og analyse af prøver for miljøfarlige stoffer, afklaring og beskrivelse af sanerings- og deponeringsmetode, udarbejdelse af detailprojekt for udvalgte dele af nedrivningsentreprisen, bistand til evaluering af tilbud på nedrivningsentreprisen, projektgranskning, opfølgning og bygherretilsyn.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten omfatter løbende miljørådgivning af Ordregiver igennem alle projektfaser i forbindelse med nedrivning af 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand Parkerne (etape 1 under HP4-renoveringen). Kontraktperioden løber derfor fra kontraktens indgåelse frem til afslutningen af nedrivningsentreprisen for de 5 PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand Parkerne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 199-409680
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2018
Betegnelse:

Miljørådgivning i forbindelse med nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand (helhedsplan HP4)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Golder Associates A/S
CVR-nummer: 29624224
Postadresse: Maglebjergvej 6, 1. sal
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2800
Land: Danmark

Internetadresse: www.golder.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 900 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet eller Ordregivers beslutninger i udbuddet (der er omfattet af udbudslovens afsnit II), herunder tildelingsbeslutningen, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Ordregiver har offentliggjort denne bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået en kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lov om klagenævnet for Udbud. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelosen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer