Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Birkerød: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 038-090837

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31 88 49 93
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Helmark
E-mail: MJO@novafos.dk
Telefon: +45 44208160

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.novafos.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Novafos — Ledningsomlægninger i Buddingevej

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej, skal Novafos omlægge eksisterende vand- og afløbsledninger. Samtidig ændres afløbssystemet til et separatsystem med spilde- og regnvandsledninger. Regnvandssystemet skal forbedre afvandingsforholdene for Buddingevej og nærliggende arealer og forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser.

Opgaven omfatter omlægning af vandledninger dimension ø 50 – ø 400 mm på en samlet strækning af ca. 4 000 meter. Størstedelen af omlægningen udføres ved traditionel opgravning og en mindre del udføres ved styret underboring. Derudover omfatter projektet etablering af i alt ca. 3 800 meter regnvandshovedledning samt ca. 3 800 meter fælles ledning i dimension ø 200 – ø 1 200 mm plast- og betonledninger inkl. diverse brønde og bygværker.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231100
45231110
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Gladsaxe

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej, skal Novafos omlægge eksisterende vand- og afløbsledninger. Samtidig ændres afløbssystemet til et separatsystem med spilde- og regnvandsledninger. Regnvandssystemet skal forbedre afvandingsforholdene for Buddingevej og nærliggende arealer og forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser. Opgaven omfatter omlægning af vandledninger dimension ø 50 – ø 400 mm på en samlet strækning af ca. 4 000 meter. Størstedelen af omlægningen udføres ved traditionel opgravning og en mindre del udføres ved styret underboring. Derudover omfatter projektet etablering af i alt ca. 3 800 meter regnvandshovedledning samt ca. 3 800 meter fælles ledning i dimension ø 200 – ø 1 200 mm plast- og betonledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Kloaksystemerne består af 2 parallelle systemer på hver side af den kommende letbane. Stik fra eksisterende vejbrønde tilsluttes ny hovedledning.

Ledningsarbejderne udføres i begge sider af Buddingevej, og der skal desuden foretages flere krydsninger af Buddingevej på strækningen. Trafikomlægninger udgør en stor del af entreprisen.

Derudover skal der udføres ledningsarbejder under Banedanmarks bro ved Buddinge Station. Banekrydsningen på ca. 45 meter udføres ved tæt afstivet udgravning (sekantpæle) samt tunnelering for at sikre banebroen mest muligt mod sætninger.

Ledningsomlægningerne skal igangsættes etapevis, og der afholdes selvstændige delafleveringer for disse etaper.

Entreprisearbejderne skal udføres efter koordineret tidsplan med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området. Det skal forventes, at der i perioder udføres arbejder flere steder samtidig inden for entrepriseområdet.

Entreprisens gennemførelse er afhængig af, at der i hele projektforløbet er fokus på at opretholde en god, omhyggelig og rettidig kommunikation med myndigheder og naboer samt en fyldestgørende koordinering med andre ledningsejere, graveaktører, samt Hovedstadens Letbanes entreprise, der samtidig skal arbejde i området.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsbeskrivelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Adgang til udfyldelse af ESPD sker via ESPD-portal på dette link: https://espd.projectweb.dk

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 177-432139
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Novafos – Ledningsomlægninger i Buddingevej

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/02/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Zacho-Lind A/S
CVR-nummer: 10976588
By: Ishøj
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2635
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer