Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 039-093312

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Vand A/S
CVR-nummer: 32560156
Postadresse: Alrøvej 11
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Halldór Ómarsson
E-mail: hom@samn.dk
Telefon: +45 76268791

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.samn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale - separatkloakering Jyllandsgadekvarteret, Horsens

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 - KA14
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter fornyelse og modernisering af kloaksystemet i Jyllandsgadekvarteret – etape 1 i Horsens Midtby. Overordnet omfatter arbejdet separatkloakering af ca. 140 matrikler ved udskiftning af eksisterende fælles ledning med etablering af ca. 1 500 meter nye regn- og spildevandsledninger.

Projektet består af følgende dele:

- Separering af regn- og spildevand ved etablering af nye offentlige afløbsledninger inkl. brønde samt stikledninger i Jyllandsgade kvarteret,

- Aktiv deltagelse informationsmøder,

- Information formidling til lodsejer under anlægsarbejdet,

- Lave aftaler med alle lodsejere om placering af stik på deres grund, samt indhente tilfredshedserklæringer,

- Evt. pumpestation til udledning af regnvand til Bygholm Å med tilhørende udløbsledning,

- Etablering af udløb og tilhørende bygværker,

- Udskiftning af vejafvandingsbrønde inkl. stikledninger, bærelag og befæstelse på kørebane,

- Trafikregulering, jordhåndtering og grundvandssænkning.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

8700 Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentrepriseudbuddet gennemføres som et udbud med forhandling iht. forsyningsvirksomhedsdirektivet med forudgående prækvalifikation.

Udbuddet omhandler en rammeaftale vedrørende totalentrepriseydelser udført i partnering i forbindelse med en samlet separatkloakering Jyllandsgadekvarteret – etape 1 i Horsens Midtby.

Opgaven udbydes af Horsens Vand A/S, v/ Samn Forsyning ApS. Samn Forsyning ApS samler driften og administrationen af vandforsyning og spildevand på vegne af bl.a. Horsens Vand A/S, som er ordregivere i nærværende udbud.

Den udbudte rammeaftale forventes at træde i kraft den 1.1.2020 og har en løbetid på 3,5 år, idet aftalen dog til enhver tid kan opsiges af Horsens Vand med et varsel på 3 måneder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Åben økonomi / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der betales ikke vederlag for udarbejdelse af prækvalifikation og udarbejdelse af tilbud.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 117-288178
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale - separatkloakering Jyllandsgadekvarteret, Horsens

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Per Aarsleff A/S
CVR-nummer: 37542784
Postadresse: Hasselager Allé 5
By: Viby J
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer