Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Brabrand: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 041-097695

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udførelse af jord- og smedearbejde (hovedentreprise) i forbindelse med renoveringsopgaver, hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter udførelse af jord- og smedearbejder (hovedentreprise) for AffaldVarme Aarhus (i det følgende benævnt AVA) i forbindelse med renoveringsopgaver, hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer af fjernvarmeledninger i Aarhus by og opland (Aarhus Kommune).

Udbuddet omfatter desuden etablering af nye stik i forbindelse med renoveringsprojekter, hovedledningsforlængelser af distributionsledninger i forbindelse med byggemodninger samt omlægninger bl.a. i forbindelse med ledningsarbejde affødt af ændringer af infrastruktur,

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231110
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune (AffaldVarme Aarhus' forsyningsområde)

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter udførelse af jord- og smedearbejder (hovedentreprise) for AffaldVarme Aarhus (AVA) i forbindelse med renoveringsopgaver, hovedledningsforlængelser og opdimensioneringer af fjernvarmeledninger i Aarhus by og opland (Aarhus Kommune). Udbuddet omfatter desuden etablering af nye stik i forbindelse med renoveringsprojekter, hovedledningsforlængelser af distributionsledninger i forbindelse med byggemodninger samt omlægninger bl.a. i forbindelse med ledningsarbejde affødt af ændringer af infrastruktur, jf. dog udbudsbetingelsernes afsnit 1.5 vedr. ”Udbyders forbehold”.

Udbuddet omfatter ikke øvrige nyanlæg og nye stik. Ligeledes omfatter udbuddet ikke arbejder vedrørende bygværker (pumpe- og vekslerstationer mv.) For så vidt angår nedbrydning af bygværker henvises dog til udbudsbetingelsernes afsnit 1.5 vedr. ”Udbyders forbehold”.

AffaldVarme Aarhus forbeholder sig endvidere ret til at udbyde enkeltstående opgaver uden for den udbudte rammeaftale for jord- og smedearbejde – f.eks. hvor opgaven er en del af en opgave/et projekt med andre aktører, og hvor AffaldVarme Aarhus vurderer, at opgaven kan løses hensigtsmæssig på anden vis eller hvor AffaldVarme Aarhus ønsker at få afprøvet en ny teknik eller metode. Ift. projekter med en anslået værdi på under 3 000 000 DKK (ekskl. moms) vil entreprenør 1 (”Husentreprenøren”), jf. afsnit 1.4.1. nedenfor, så vidt muligt blive indbudt til at deltage i evt. konkurrenceudsættelser uden for den udbudte rammeaftale for jord- og smedearbejde ift. det udbudte område vil AffaldVarme Aarhus indgå rammeaftale med 4 entreprenører. Opgaver, som er omfattet af det udbudte område, vil blive tildelt dels direkte, dels via miniudbud (tildelingen af konkrete opgaver er beskrevet nærmere i udbudsmaterialet),

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkerhed og arbejdsmiljø / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 165-405506
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Placering ift. rammeaftalen = 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/01/2020
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Brdr. Møller A/S
CVR-nummer: 28133111
Postadresse: Edwin Rahrs Vej 77
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Placering ift. rammeaftalen = 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/01/2020
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Munck Forsyningsledninger A/S
CVR-nummer: 10977134
Postadresse: Lillering vej 8-10
By: Harlev
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8462
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Placering ift. rammeaftalen = 3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/01/2020
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arkil A/S
CVR-nummer: 15070544
Postadresse: Tinvej 9
By: Randers SV
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8940
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Placering ift. rammeaftalen = 4

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/01/2020
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Konsortiet Wicotec Kirkebjerg - Dan Jord
CVR-nummer: 36081163
Postadresse: Viengevej 8
By: Risskov
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8240
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

AffaldVarme Aarhus' anslåede samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af udbuddet (”Udbud A”), udgør på årsbasis cirka 60-80 000 000 DKK ekskl. moms – heraf forventes de direkte tildelte opgaver/projekter at udgøre 20-30 000 000 DKK ekskl. moms, mens opgaver/projekter tildelt via mini-udbud forventes at udgøre 40-50 000 000 DKK ekskl. moms.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

- Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,

- Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

- Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

- Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud,og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer