Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kokkedal: Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale

2020/S 062-146968

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Ising
E-mail: stis@fredensborg.dk
Telefon: +45 72562411

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126590198.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/126590198.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/126590198.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Leje af entreprenørmateriel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45500000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af leje af entreprenørmateriel.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34142300
34144710
34928300
42416300
43200000
43250000
43260000
44616000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Helsingør og Fredensborg Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nordsjællands Park og Vej udbyder leje af entreprenørmateriel. Udbuddet gennemføres via Mercell Sourcing Service i henhold til udbudsloven. Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en rammeaftale om leje af entreprenørmateriel og tilknyttede serviceydelser. NSPV lejer materiel, som det ikke vurderes hensigtsmæssigt at anskaffe selv, herunder lifte, minigravemaskiner, beton- og jordflytningsdumpere, småmaskiner m.v.

Det årlige volumen forventes at være ca. 1 mio. DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2020
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbuddet skal indeholde følgende dokumenter, som dokumentation for tilbudsgivers personlige forhold:

Generel præsentation af tilbudsgivers virksomhed. Skema 1 skal udfyldes.

Mindstekrav:

Firmapræsentationen i skema 1 skal dokumentere, at tilbudsgiver tilbyder udlejning af entreprenørmateriel i et omfang som svarende til NSPV's behov jf. tilbudslisten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår vedr. udlejning af entreprenørmateriel.

Resultat efter skat de tre seneste regnskabsår.

Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Under "øvrige økonomiske og finansielle krav" skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning vedr. udlejning af entreprenørmateriel det seneste regnskabsår skal som minimum være 1,5 mio. DKK.

Resultat efter skat for det seneste regnskabsår skal være positivt.

Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. DKK pr. skade.

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Referencer for tilsvarende leverancer indenfor udlejning af entreprenørmateriel, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

1) Start- og evt. slutdato for leverancen

2) Modtager af leverancen (kunden)

3) Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen

4) Kort beskrivelse af leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgiver skal have minimum 1 relevant reference inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. En relevant reference vedrører udlejning af entreprenørmateriel.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Kontrakten genudbydes efter kontraktudløb.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Såfremt tilbudsgivere som følge af Corona-krisen er afskåret fra at afgive tilbud bedes der givet besked til ordregiver, så udbuddet tidsmæssigt kan ændres.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Håndtering af regnvand
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning
 • ASP produktudvikling

  ASP produktudvikling

  Alt i små kraner og vakuumløftere
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor