Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Køb og salg af fast ejendom

2020/S 063-151537

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: fsb
CVR-nummer: 10355117
Postadresse: Rådhuspladsen 59, 1.
By: København V
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Halvorsen
E-mail: hha@fsb.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fsb.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Køb af ejendom samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt om opførelse af almene familie- og ungdomsboliger på Hannemanns Alle, 2300 København S

II.1.2)Hoved-CPV-kode
70120000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ATP Ejendomme (sælger) påtænker at opføre et blandet byggeri på Hannemanns Alle, matr. nr. 1004, Sundby Overdrev, 2300 København S (Grunden), bestående af 46 almene boliger (7 familieboliger og 39 ungdomsboliger) og privatfinansierede ejerlejligheder i et samlet byggeri (Generationernes Hus). De 46 almene boliger opføres som én ejerlejlighed. Fsb har fået tilbud om at købe ejerlejligheden og indgå delegeret bygherreaftale med sælger med henblik på at udvikle og opføre de almene boliger i overensstemmelse med almenboliglovens § 116. Det er en nødvendig forudsætning for realisering af projektet, herunder af opførelsen af de almene boliger, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem parterne. Hvis fsb indgår aftale med sælger om at købe den pågældende ejendom, vil den blive opført af sælger som delegeret bygherre, jf. nærmere herom nedenfor under punkt II.2.4).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 531 204.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Hannemanns Alle, matrk.nr. 1004, Sundby Overdrev, 2300 København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

De 46 almene boliger opføres som én ejerlejlighed og som en integreret del af det samlede byggeri med de private ejerlejligheder på Grunden. Opførelsesomkostningerne til de almene boliger er under udbudslovens tærskelværdi for bygge- og anlægsarbejder. Udbudsloven finder derfor ikke anvendelse. Da ejendommen indrettes til et nøglefærdige almene boliger, vil selve opførelsen blive håndteret via ”den delegeret bygherremodel”, hvor sælger på vegne af fsb påtager sig at udbyde samtlige bygge- og anlægsarbejder, der er relateret til den almene del af byggeriet, i overensstemmelse med gældende tilbuds- og udbudslovgivning for offentligt byggeri, jf. i det hele almenboliglovens § 116. Opførelsen af de almene boliger indgår som en integreret og uadskillelig del af den samlede opførelse af byggeriet på grunden, herunder særligt fordi, at de almene boliger alene udgør en del af byggeriet og derfor skal integreres tæt med privat byggeri. Sammenhængen og uadskilleligheden mellem ejerlejlighederne på grunden gør, at en tæt koordinering af projektering og opførelse er helt afgørende. Særskilt opførelse og konkurrenceudsættelse af de almene boliger er derfor ikke praktisk gennemførlig. Den samlede udførelse af de nævnte opgaver er således grundlæggende begrundet i, at det private og den almene del af byggeriet er så nært forbundet, at en opdeling ville savne både byggeteknisk og økonomisk mening.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
 • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Se ovenfor pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4). Det kan supplerende oplyses, et væsentligt element i aftalegrundlaget er købet af ejendommen, hvilket ikke er udbudspligtigt, jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1. Det er en nødvendig forudsætning for realisering af det samlede projekt, herunder de almene boliger, at den videre proces koordineres tæt og i fællesskab mellem parterne, da såvel projekteringen som opførelsen af det samlede projekt er nært og i praksis uadskilleligt forbundet. Hertil kommer, at de almene boliger alene udgør en del af projektet, og at det er afgørende for helhedsindtrykket, at de almene boliger visuelt og arkitektonisk fremtræder som en integreret del af projektet. Sælger forpligter sig, som allerede anført, til at udbyde samtlige (total)entrepriseopgaver helt eller delvist tilknyttet de almene boliger efter tilbudslovens regler. Opførelse af de almene boliger indgår således som en integreret og uadskillelig del af den samlede opførelse af byggeriet på grunden. Udbud af de almene boliger er ikke derfor praktisk gennemførlig, hvorfor det er ikke muligt for fsb blot at købe grunden og selv etablere almene boliger på matriklen. Opførelsen kan derfor kun ske via sælger.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Køb af ejendom samt indgåelse af delegeret bygherrekontrakt om opførelse af almene familie- og ungdomsboliger ved Hannemanns Alle, 2300 København S

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: ATP Ejendomme A/S
CVR-nummer: 17261649
Postadresse: Gothersgade 49, 1. th.
By: København K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1123
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 531 204.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentespåwww.retsinformation.dk).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • BOXIT Flyttebox / Flyttecontai

  BOXIT Flyttebox / Flyttecontai

  Få Xtra tid, når du flytter
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • Højgaards

  Højgaards

  Hydrauliske pumper
 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima