Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Slagelse: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

2020/S 064-153248

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Horn Møller
E-mail: dittm@slagelse.dk
Telefon: +45 29124304

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=265732&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=265732&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgivning ifbm. højvandssikring i Korsør bymidte

Sagsnr.: 123457
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71240000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune udbyder hermed en totalrådgiverkontrakt om teknisk rådgivning og bistand til projektet ’Højvandssikring af Korsør bymidte’. Opgaven udbydes som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 61-66. Der er tale om totalrådgivning iht. ABR 89, samt ydelsesbeskrivelserne for anlæg og planlægning 2013. Opgavens omfang er blandt andet beskrevet i projektbeskrivelsen i udbudsbilag 5 "Projektbeskrivelse", samt udbudsbilag 2 ”Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse”.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 920 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71310000
71320000
71330000
71350000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Slagelse

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med etablering af højvandssikring af Korsør Bymidte. Se kortmateriale i udbudsbilagene.

OBS: Priskriterierne vægter samlet set 40 %, men fordeler sig med 30 % på den samlede tilbudssum og 10 % på den samlede vægtede timelønssats.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisationsdiagram for rådgiverorganisationens projektorganisation / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er på 4 nøglepersoner / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse inkl. Idéskitse / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 920 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med nærværende udbud prækvalificeres op til 3 egnede rådgivere eller rådgiverteams til at afgive tilbud på opgaven og deltage i forhandlingen.

For at kunne anses for egnet til at løse opgaven, så skal ansøgningen leve op til følgende:

1) Ansøger skal levere 3 sammenlignelige referencer. Der må ikke leveres mere end 3 referencer.

2) Ansøger skal have en erhvervsansvarsforsikring svarende mindst til det i udbudsbilag 1 anførte niveau. Alene dækningssummen for tingsskade anføres i ESPD’et.

3) Ansøger er ikke omfattet af udelukkelsesgrunde under ESPD’ets del III med mindre ansøger har foretaget tilstrækkelige self-cleaning-aktiviteter.

Egnetheden for den enkelte rådgiver eller rådgiverteam vil blive vurderet med udgangspunkt i deres respektive tekniske og faglige formåen med udgangspunkt i de referencer, som er anført under punkt IV i ESPD’et. Rådgiverens generelle egnethed vurderes konkret ud fra de beskrevne referencer med tilhørende tegninger og billeder.

Såfremt der er mere end 3 egnede rådgivere eller rådgiverteams, som ansøger om prækvalifikation, så vil ordregiver udvælge dem, der ud fra nedenstående udvælgelseskriterier vurderes at være bedst egnede.

Hver reference vil blive vurderet på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

Graden af sammenlignelighed med nærværende opgave.

1) Der lægges vægt på, i hvilken grad opgaven i omfang og proces svarer til den udbudte opgave. Det vægter i denne forbindelse positivt, såfremt referencen afspejler erfaring med borgerinddragelse i processen. Det vægter yderligere positivt, såfremt referencen afspejler borgerinddragelse i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt.

2) Der lægges vægt på i hvilken grad referencen afspejler klimasikring. Det vægter i denne forbindelse yderligere positivt, såfremt der er tale om højvandssikring i byrum.

3) Der lægges vægt på i hvilken grad referencen afspejler målbare resultater i forbindelse med CO2e-reduktioner.

4) Der lægges positivt vægt på i hvilket omfang referencen afspejler arbejde med følgende verdensmål: mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, mål nr. 15: Livet på Land, samt mål nr. 17: Partnerskaber for handling.

5) Der lægges vægt på i hvilket omfang referencen afspejler arbejde med verdensmål 12, herunder særligt arbejdet med knappe ressourcer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Erhvervsansvarforsikring (Professionel ansvarsforsikring) for hhv. tingsskade og personskade

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tingskade: 2,5 mio. DKK

2) Personskade 12,5 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at kunne anses for egnet til at løse opgaven, så skal ansøgningen leve op til følgende:

1) Ansøger skal levere 3 sammenlignelige referencer. Der må ikke indsendes mere end 3 referencer.

2) Ansøger skal have en erhvervsansvarsforsikring svarende mindst til det i udbudsbilag 1 anførte niveau. Alene dækningssummen for tingsskade anføres i ESPD’et.

3) Ansøger er ikke omfattet af udelukkelsesgrunde under ESPD’ets del III med mindre ansøger har foretaget tilstrækkelige self-cleaning-aktiviteter.

Såfremt der er mere end 3 egnede rådgivere eller rådgiverteams, som ansøger om prækvalifikation, så vil ordregiver udvælge dem, der ud fra nedenstående udvælgelseskriterier vurderes at være bedst egnede med udgangspunkt i de anførte referencer.

Udvælgelseskriterium:

'Graden af sammenlignelighed med nærværende opgave'.

1) Der lægges vægt på, i hvilken grad opgaven i omfang og proces svarer til den udbudte opgave. Det vægter i denne forbindelse positivt, såfremt referencen afspejler erfaring med borgerinddragelse i processen. Det vægter yderligere positivt, såfremt referencen afspejler borgerinddragelse i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt.

2) Der lægges vægt på i hvilken grad referencen afspejler klimasikring. Det vægter i denne forbindelse yderligere positivt, såfremt der er tale om højvandssikring i byrum.

3) Der lægges vægt på i hvilken grad referencen afspejler målbare resultater i forbindelse med CO2e-reduktioner.

4) Der lægges positivt vægt på i hvilket omfang referencen afspejler arbejde med følgende verdensmål: mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, mål nr. 15: Livet på Land, samt mål nr. 17: Partnerskaber for handling.

5) Der lægges vægt på i hvilket omfang referencen afspejler arbejde med verdensmål 12, herunder særligt arbejdet med knappe ressourcer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Ansøger skal levere 3 sammenlignelige referencer. Der må ikke leveres mere end 3 referencer.

2) Ansøger skal have en erhvervsansvarsforsikring svarende mindst til det i udbudsbilag 1 anførte niveau. Alene dækningssummen for tingsskade anføres i ESPD’et.

3) Ansøger er ikke omfattet af udelukkelsesgrunde under ESPD’ets del III med mindre ansøger har foretaget tilstrækkelige self-cleaning-aktiviteter.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

1) Ydelsesbeskrivelser for anlæg og planlægning, 2013

2) Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering, 2014

3) Ydelsesbeskrivelse for ”som udført”, februar 2000.

ABR89

Se endvidere udbudsbilag 1 aftaleudkastet for mere udførlig beskrivelse af kontraktudførelsesvilkår.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/05/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

1) Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

2) Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

3) Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

4) Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

5) Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

6) Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

7) Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.
 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • V. Meyer

  V. Meyer

  Vario Vingefals tagsten
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs