Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Roskilde: Rengøring af ydermure ved sandblæsning

2020/S 064-153991

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S - KVV Vedligehold
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
E-mail: ibk@argo.dk
Telefon: +45 30686890

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121461122.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sandblæsning mm. af 2 ovnlinier på Roskilde Kraftvarmeværk

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45452100
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

ARGO driver Roskilde Kraftvarmeværk, som udnytter affald til energi (varme og el) via 2 ovnlinier.

De 2 ovnlinier udvinder energien i døgndrift på nær få uger pr. år, hvor ovnlinierne på skift er lukkede ned på grund af planlagt stop. I disse meget kortvarige nedlukningsperioder foretager ARGO i døgndrift revision af de 2 ovnlinier, hvortil der anvendes sandblæsning, som beskrevet i dette udbud.

Udover revisionsperioderne kan der forekomme ad hoc opgaver, f.eks. sprængning, opgaver ved uplanlagte stop eller planlagte stop på grund af driftsforhold.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45111214
50700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ARGO driver Roskilde Kraftvarmeværk, som udnytter affald til energi (varme og el) via 2 ovnlinier.

De 2 ovnlinier udvinder energien i døgndrift på nær få uger pr. år, hvor ovnlinierne på skift er lukkede ned på grund af planlagt stop. I disse meget kortvarige nedlukningsperioder foretager ARGO i døgndrift revision af de 2 ovnlinier, hvortil der anvendes sandblæsning, som beskrevet i dette udbud.

Udover revisionsperioderne kan der forekomme ad hoc opgaver, f.eks. sprængning, opgaver ved uplanlagte stop eller planlagte stop, hvor driften kræver dette.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 80 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 80 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

ARGOs mulighed for at forlænge 2 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 009-018031
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tilbud på sandblæsning mm. på Roskilde Kraftvarmeværk

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Omø A/S
Postadresse: Islevdalvej 113 - 117
By: Rødovre
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 2610
Land: Danmark
E-mail: post@omoe.dk
Telefon: +45 44946132
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer