Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Albertslund: Isoleringsarbejde

2020/S 064-154019

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Andreasen
E-mail: kan@veks.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammekontrakt for isoleringsarbejder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45320000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte aftale er en rammekontrakt, der omfatter isoleringsarbejder på Køge Kraftvarmeværk.

Rammekontrakten omfatter såvel planlagte som akutte opgaver, herunder udkald udenfor normal arbejdstid.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 7 200 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Forpligtelsen består i at stille et kvalificeret team på minimum 3 personer, inklusive en erfaren teamleder, til rådighed med henblik på at udføre isoleringsarbejder på Køge Kraftvarmeværk i det af VEKS til enhver tid ønskede niveau og omfang.

Opgaverne omfatter typisk, men er ikke begrænset til, teknisk isolering og reparationsarbejder i forbindelse

hermed, fremstilling af diverse komponenter samt levering af isolerings- og beklædningsmaterialer.

Arbejdet planlægges af VEKS, men omfatter også spontant opståede opgaver af enhver art. I forbindelse med spontant opståede opgaver skal entreprenøren kunne stille med mandskab inden for 2 timer, både i og udenfor normal arbejdstid.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Det tilbudte team / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

VEKS har option på at forlænge løbetiden ad en eller flere gange op til en maksimal samlet løbetid på 8 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse som resultat af en procedure med forudgående indkaldelse af tilbud
Forklaring:

Kontrakten er indgået efter indhentning af konkurrerende tilbud. Proceduren blev igangsat iht. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 50, litra a), da der ved det foregående udbud ikke var modtaget anmodninger om deltagelse.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Persolit Entreprenørfirma A/S
CVR-nummer: 55708118
Postadresse: Glerupvej 22
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 200 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer