Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kgs. Lyngby: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 066-156504

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S
Postadresse: Hjortekærbakken 12
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørn Ambs Willerslev
E-mail: jwi@ltf.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ltf.dk/spildevand/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1574-Lundtoftegaardsvej,_Ledninger,_T2
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1574-Lundtoftegaardsvej,_Ledninger,_T2
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lundtoftegårdsvej, Entreprise 8, LTGV- T2

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter etablering af tre ø 355 og en ø 125 trykledninger, samt en ø 560/500 gravitationsledning på strækningen St. -0+080 til 0+520.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231100
45231110
45231113
45231300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Lyngby-Taarbæk Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud er benævnt ” LTGV-T2”, og det omfatter etablering af tre ø 355 og en ø 125 trykledninger, samt en ø 560/500 gravitationsledning på strækningen St. -0+080 til 0+520.

De samlede anlægsarbejder for afløb udføres med henblik på efterfølgende at kunne overdrage arealerne til Hovedstadens Letbanes’s entreprenør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 24/05/2020
Slut: 30/09/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal aflevere oplysning om omsætning som gennemsnit af de seneste 3 år, samt egenkapital og soliditetsgrad iht. seneste revisionspåtegnede årsrapport. Hvis disse oplysninger ikke foreligger af gyldige grunde, kan kapaciteten dokumenteres på anden passende vis, jf. udbudsloven.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have haft en samlet omsætning som gennemsnit af de seneste 3 år på minimum 25 mio. DKK, en egenkapital på minimum 3 mio. DKK samt en soliditetsgrad på minimum 15 % iht. seneste revisionspåtegnede årsrapport.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der skal fremlægges 3 referencer fra tilsvarende eller sammenlignelige projekter afleveret tilfredsstillende inden for de seneste 5 år.

Hver reference skal indeholde en beskrivelse af projektet, der viser på hvilken måde projektet er sammenlignelig med det aktuelle, samt angive kontraktværdi, afleveringsdato, kundens navn og navn på kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have afleveret 3 tilsvarende eller sammenlignelige projekter tilfredsstillende inden for de seneste 5 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Jf. udbudsmaterialet

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/05/2020
Tidspunkt: 13:01
Sted:

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby, eller eventuelt som skypemøde.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hvis mødet ikke afholdes fysisk, vil nærmere besked blive fremlagt samem sted som udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer