Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Helsingør: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 066-156608

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boliggården
CVR-nummer: 64565311
Postadresse: Trækbanen 16
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 3000
Land: Danmark
E-mail: udbud@mowe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.boliggaarden.dk/forside.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af integreret byggeri - gennemførelse af helhedsplan for boligselskabet Boliggårdens afdeling nr. 105 og 114 og området omkring Nøjsomhed

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indgåelse af en samarbejdsaftale om integreret byggeri omhandlende gennemførelse af en helhedsplan for Boliggårdens afdeling 105 og 114 Nøjsomhed. Samtidig med indgåelsen af samarbejdsaftalen indgås aftale om udførelse af projektet i totalentreprise samt en totalrådgiveraftale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 260 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
45300000
45400000
71200000
71300000
71400000
71500000
71600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Afdeling 105 og 114 Nøjsomhed, der ligger ved Sydvej, Nordvej og Rønnebær Allé, 3000 Helsingør

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter en gennemgribende renovering og ombygning af udvalgte blokke med fokus på tilgængelighed, opførelse af et kvarterhus samt et infrastrukturprojekt for de omkringliggende arealer og disses anlæg - og består bl.a. af følgende opgaver:

- Renovering og ombygning af 96 boliger til tilgængelighedsboliger

- Facaderenovering, herunder opsætning af elevator, således der fremadrettet sikres adgang fra terrænniveau samt indgangsrepos

- Opførelse af et 500 m2 kvarterhus

- En ændring af områdets infrastruktur mht. veje, stiforløb, adkomst, belysning, LAR-anlæg, P-pladser etc.

Udbuddet er en del af en helhedsplan for Boliggårdens afdeling 105 og 114 og områdets udearealer. Projektet vedrører en lang række fysiske tiltag, som i samspil med øvrige indsatser skal løfte afdelingernes boliger samt nærområde; fokus er rettet mod tilgængelighed på området i og omkring Nøjsomhed.

Udbuddet gennemføres som en konkurrencepræget dialog.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Beboerhåndtering / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Byggepladsforhold / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 223-545981
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgiveraftale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Mangor & Nagel A/S
CVR-nummer: 37362328
Postadresse: Struenseegade 9 3.th
By: København N
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2200
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 260 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalentrepriseaftale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Enemærke og Petersen A/S
CVR-nummer: 10503698
Postadresse: Ole Hansens Vej 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 260 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er targetprisen og således ikke udtryk for aftalernes endelige værdi. De bydende har ikke tilbudt en tilbudssum men et honorarprocent samt procenttillæg, der skal anvendes til at opgøre totalrådgiverens honorar samt entreprisesummen ved afslutningen af samarbejdsfasen. Den vindende hold bestående af Mangor & Nagel A/S og Enemærke og Petersen A/S tilbød henholdsvis et honorarprocent på 7 % og et totalentreprise tillæg på 22,8 %.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud tilgængelig på www.retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer