Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Tilst: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 066-156718

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AL2bolig
CVR-nummer: 39745216
Postadresse: Langkærvej 2F
By: Tilst
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8381
Land: Danmark
Kontaktperson: Allan Werge
E-mail: alw@al2bolig.dk
Telefon: +45 87459191

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.al2bolig.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Samarbejdsaftale og totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af 9 375 m2 støttede almene familieboliger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen indebærer indgåelse af samarbejdsaftale mellem AabyCity Holding ApS, JCN Bolig A/S og AL2bolig om opførelse af 9 375 m2 støtteberettigede almene familieboliger med ca. 850 m2 tilhørende kælder som led i realisering af byudviklingsprojekt i henhold til Aarhus Kommunes lokalplan 1032.

Samarbejdsaftalen indebærer salg af areal og byggeretter fra AabyCity Holding ApS til JCN Bolig A/S, som herefter videreoverdrager areal og byggeretter til AL2 Bolig som led i en samlet aftale, hvor JCN Bolig A/S som "delegeret bygherre" også forestår opførelse af de almene familieboliger jf. almenboliglovens § 116 i henhold til en med AL2bolig indgået totalentreprisekontrakt.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 163 023 222.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211341
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Søren Frichs Vej 51, 8230 Åbyhøj

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

AabyCity Holding ApS ("ACH") ejer ejendommen matr.nr. 5ce, Åby By, Åby, beliggende Søren Frichs Vej 51, 8230 Åbyhøj ("Ejendommen"), som overdrages til JCN Bolig A/S ("JCN") med henblik på JCN's videreoverdragelse af Ejendommen til AL2bolig. ACH har ejet og udviklet det område, som er omfattet af Aarhus Kommunes lokalplan 1032.

I henhold til lokalplan 1032 skal 20 % af bebyggelsen i lokalplanområdet opføres som almene boliger på en del af bygbyggefelt B. Byggefelt B er udstykket som matr. nr. 5 ce Åby By, Åby. De 20 %, svarer til 9 480 m2 byggeret, som således skal udnyttes på Ejendommen. JCN forpligter sig som led i samarbejdet sig til at sikre, at der ved udnyttelse af byggeretten etableres min. 9 375 kvadratmeter støtteberettigede familieboliger jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. § 17 samt i tillæg hertil ca. 850 kvadratmeter kælder.

Ligeledes i henhold til lokalplanen skal der i stueetagen på det byggeri, der opføres på Ejendommen, placeres publikumsorienterede funktioner i form af erhvervslokaler. Det er i henhold til den lovgivning, som almene boligorganisationer er underlagt, ikke muligt for almene boligorganisationer at opføre og/eller eje erhvervslokaler. På denne baggrund etableres der i samme bygning uafhængigt af det almene byggeri en erhvervsejerlejlighed med et areal på 308 m2 (”Erhvervslejligheden”).

Sideløbende hermed ønsker ACH at opføre et privat boligbyggeri med JCN som totalentreprenør på nabogrunden. Dette byggeri er påbegyndt.

Som led i samarbejdet indgås der en købsaftale, hvorved AL2Bolig erhverver Ejendommen til opførelse af de almene boliger fra JCN. Med henblik på etablering af Erhvervslejligheden, er Ejendommen solgt med en byrde herom, hvorefter byggeret til Erhvervslejligheden fortsat ejes af JCN. Når Erhvervslejligeheden er opført, sælges den tilbage fra JCN til ACH i henhold til særskilt aftale herom. Byggeriet på Ejendommen opdeles således i 2 ejerlejligheder bestående af henholdsvis de almene familieboliger og Erhvervslejligheden.

Det er fra JCN's side en forudsætning for overdragelse af Ejendommen til AL2Bolig, at AL2Boligs Projekt opføres af JCN i henhold til reglerne i almenboliglovens § 116 (den delegerede bygherremodel). JCN skal udbyde de opgaver, der er knyttet til AL2Boligs Projekt, i det omfang der er pligt til at foretage udbud. JCN ville således ikke overdrage Ejendommen til AL2Bolig, hvis AL2Bolig ikke samtidig forpligtede sig til at lade JCN opføre AL2Boligs projekt på Ejendommen som delegeret bygherre. Der indgås derfor totalentreprisekontrakt mellem AL2Bolig og JCN med henblik på selve etableringen af de almene boliger.

De samlede aftalesummer er fordelt på:

— Købesum for grund og byggeret inkl. tilslutningsafgifter og opfyldelse af fælles forpligtelser i lokalplanområdet i relation til byggemodning, udenomsarealer og parkering: 51 641 222 DKK (inkl. moms i det omfang ydelsen er pålagt moms)

— Entreprise- og rådgiveromkostninger: 113 739 599 DKK inkl. moms

— Delegeret bygherrehonorar (styring, etablering og drift af byggeplads, uforudsete omkostninger, indeksering, udtørring, vinter- og vejrligsforanstaltninger, byggetilladelse m.v): 25 487 901 DKK inkl. moms.

Den samlede værdi af totalentrepriseaftalen udgør herefter forventet 139 227 500 DKK inkl. moms svarende til 111 382 000 ekskl. moms.

I det omfang at de skønnede omkostninger til entreprise- og rådgiveromkostninger efter afholdt udbud viser sig at overstige det ovenfor anførte beløb, forhøjes totalentreprisesummen med det overskydende beløb, mens købesum for grund og byggeret reduceres tilsvarende.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Der henvises indledningsvist til den udførlige beskrivelse af aftalesetuppet i bekendtgørelsens pkt. II.2.4.

Aftale med JCN Bolig A/S om erhvervelse af grund og byggeret er efter AL2boligs opfattelse undtaget fra udbud i medfør af undtagelsen i udbudslovens § 21, nr. 1, da aftalen vedrører erhvervelse af fast ejendom og rettigheder hertil.

Aftale med JCN Bolig A/S om varetagelse af forpligtelser som delegeret bygherre for AL2bolig er efter AL2boligs opfattelse undtagelse fra udbudspligt i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, da AL2bolig grundet lokalplanens krav om etablering af almene boliger på det pågældende byggefelt kun kan etablere boligerne på den pågældende matrikel, og da JCN Bolig A/S' salg af matrikel og byggeret er betinget af, at der samtidig indgås totalentreprisekontrakt med AL2bolig om varetagelse af opførelse af de almene boliger.

Det bemærkes i den forbindelse, at det efter AL2boligs opfattelse tillige følger forudsætningsvist af almenboliglovens § 116 samt bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2020 om støtte til almene boliger mv. § 24, at almene boligforeninger i situationer som denne uden forudgående udbud kan tildele kontrakter til private aktører om varetagelse af delegerede bygherreforpligtelser.

Endeligt er det AL2boligs opfattelse, at AL2bolig lovligt kan delegere pligten til at udbyde resterende entreprise- og rådgiveraftaler til JCN Bolig A/S, således JCN Bolig A/S - som befuldmægtiget for AL2bolig - udbyder aftalerne. Der henvises i den forbindelse ligeledes til almenboliglovens § 116 og forarbejderne hertil samt bekendtgørelse nr. 14 af 9. januar 2020 om støtte til almene boliger mv. § 24 samt til praksis fra EU-domstolen om brug af fuldmagtsmodellen jf. bl.a. EU-domstolens dom i sag C-399/98 - Ordine - af 12. juli 2001.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Samarbejdsaftale og totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af 9 375 m2 støttede almene familieboliger

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
24/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: JCN Bolig A/S
CVR-nummer: 12245343
Postadresse: J. Chr. Nielsens Vej 1
By: Vildbjerg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7480
Land: Danmark
E-mail: post@jcn-bolig.dk

Internetadresse: https://www.jcn-bolig.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 163 023 222.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 163 023 222.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten/delkontrakten/koncessionen forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Samtlige tekniske rådgivningsydelser og fagentrepriser forventes udført i underentreprise.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på

www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer