Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Belysningsudstyr og elektriske lamper

2020/S 066-156969

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DR
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: Emil Holms Kanal 20
By: København C
NUTS-kode: DK
Postnummer: 0999
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Edelskov
E-mail: tit@dr.dk
Telefon: +45 35202270

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267266&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267266&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Medievirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medier

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset EU-udbud af energioptimerende grundbelysning til DR's Koncertsal

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31500000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører DR’s indkøb af energioptimerende grundbelysning til DR´s Koncertsal. Der er tale om et samlet projekt af varekøb med en indeholdt installationsforpligtelse for den vindende leverandør, således at grundbelysningen i DR’s Koncertsal udskiftes til en mere energirigtig belysning. Det samlede projekt har 3 delprojekter som på grund af helheden skal løses af samme leverandør: A. Nodelys/downlight over scenen skal udskiftes til LED B. Nyt orienteringslys i hele Koncertsalen C. Publikum frontlys til TV.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31530000
45311200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud vedrører DR’s indkøb af energioptimerende grundbelysning til DR´s Koncertsal. Der er tale om et samlet projekt af varekøb med en indeholdt installationsforpligtelse for den vindende leverandør, således at grundbelysningen i DR’s Koncertsal udskiftes til en mere energirigtig belysning. Det samlede projekt har 3 delprojekter som på grund af helheden skal løses af samme leverandør: A. Nodelys/downlight over scenen skal udskiftes til LED B. Nyt orienteringslys i hele Koncertsalen C. Publikum frontlys til TV.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

DR har til hensigt at prækvalificere op til 5 ansøgere.

DR vil ved prækvalifikation af anmodede virksomheder, som opfordres til at afgive tilbud, hovedsageligt lægge vægt på virksomhedens referencer. Hermed menes virksomhedens samlede referencer, hvor referencernes sammenlignelighed med DR's behov vægtes. De 5 ansøgere, der har de bedste relevante referencer vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Det vil vægte positivt, at referencerne dækker over leverance, installation og montering i koncertsal, studie eller lignende for kunder med samme eller tilsvarende behov som DR.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den ansøgende virksomhed skal indsætte dokumentation på lignende leverancer i ESPD'et. Tilbudsgiver skal angive minimum 1 og maksimum 3 eksempler indenfor de seneste 3 år på leverance, montering og installation af den/de tilbudte lampetyper, hvor den ansøgende virksomhed har været hovedleverandør.

Den ansøgende virksomhed skal i så eksplicit form som muligt beskrive, hvilke og hvorledes tidligere leverancer, montering og installation er blevet gennemført.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at komme i betragtning til prækvalifikation til den udbudte rammeaftale skal tilbudsgiver afgive mindst 1 og maksimalt 3 relevante referencer på leverance samt montering og installation af den/de tilbudte lampetyper (jf. ovenfor) indenfor de seneste 3 år. Leverance, montering og installation skal være foretaget i koncertsal, studie eller lignende.

Det betyder, at såfremt en tilbudsgiver ikke er i stand til at afgive mindst 1 relevant reference (jf. ovenfor) indenfor de seneste 3 år, vil der blive set bort fra den anmodende virksomheds ansøgning om prækvalifikation.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Det er et minimumskrav, at alle lamper, tilbehør og installationer overholder den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder af tilbudsgiver som leverandør følger Weee Direktivet samt accepterer CSR-krav og arbejdsklausul.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

Udbuddet kører efter hasteprocedure da DR grundet den nuværende situation omkring Corona/Covid-19, har været nødt til at annullere oprindeligt igangsat EU-Udbud da der ikke har været mulighed for at gennemføre den planlagte besigtigelse af Koncertsalen for de interesserede virksomheder. Det har betydet at den øvrige tidsplan heller ikke har kunnet overholdes, hvilket i sidste ende har betydet, at det med det tidligere udbuds indhold, ikke har været muligt at få installeret og monteret det nye lys i Koncerthusets nedlukning i ugerne 29, 30 og 31 som planlagt. Disse udfordringer, kan ikke kan tilskrives DR. Ligeledes har DR ikke kunne forudsige dette.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/04/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/tart-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt
 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Håndtering af regnvand
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Sitech Danmark

  Sitech Danmark

  Garanterer præcision og troværdighed
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Interface

  Interface

  Human Nature