Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Installation af el-ledninger

2020/S 066-158059

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Harry Svendsen
E-mail: XPSVE@bane.dk
Telefon: +45 82340000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267383&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267383&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Modernisation of Traction Power - 132 KV kabel trace København

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45311100
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter etablering af styret underboring fra HC Ørstedsværket til Ny Sydhavn fordelingsstation ved Gammel Vasbygade, en strækning på ca 1,1 Km i fugleflugtlinje. Underboringer udføres som retningsstyrede underboringer (HDD) under anvendelse af tilbagetrækningsmetoden.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232200
45317200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter etablering af styret underboring fra HC Ørstedsværket til Ny Sydhavn fordelingsstation ved Gammel Vasbygade, en strækning på ca 1,1 Km i fugleflugtlinje. Underboringer udføres som retningsstyrede underboringer (HDD) under anvendelse af tilbagetrækningsmetoden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

TEN-T

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til deltagelse i dette udbud kræves det at tilbudsgiver som minimum vedlægger 1 reference fra et lignende projekt med styrede underboringer af tilsvarende længde og dybde, som angivet i SAB i dette udbud.

Der stilles ikke krav om, at tilbudsgiver har opfyldt kravene til den styrede underborings længde og dybde omfattet af mindstekravet i én reference. Tilbudsgiver kan således godt eksempelvis vedlægge en reference på styret underboring i tilsvarende dybde, og vedlægge en anden reference på styret underboring i tilsvarende længde.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Endvidere bedes referencen så vidt muligt indeholde dato for opgaven samt navn på kunden (modtageren). Ved angivelse af datoen for opgaven bedes tilbudsgiver angive datoen for opgavens påbegyndelse af afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i sin beskrivelse angive, hvordan datoen er angivet.

Tilbuddet må maksimalt indeholde 3 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af opgaver, skal de pågældende opgaver under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Fremgår af kontrakten.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Fremgår af kontrakten.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Fremgår af kontrakten.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af kontrakten.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/05/2020
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Licitation foregår elektronisk gennem EU-supply.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer