Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederikshavn: Arbejder i forbindelse med anlæg af havn

2020/S 067-160240

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Havn
CVR-nummer: 35431926
Postadresse: Oliepieren 7
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Sekretariatet
E-mail: newpier@pof.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.pof.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny pier

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45241000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af en totalentreprisekontrakt vedrørende etablering af en ny pier til modtagelse af større skibe og forankring af en flydedok på Frederikshavn Havn. Projektet omfatter landareal, havnekonstruktioner og uddybning for etablering af en skibskaj og en dokkaj ved eksisterende Østre Kaj i Frederikshavn Havn. Arbejder omfatter bl.a. etablering af nye dybvandskajer for tung last for værftsanvendelse med vanddybde på ned til 14,0 m og med en forventet samlet længde på ca. 400 m plus nødvendige tilslutninger. Kajkonstruktioner skal udover almindeligt kajudstyr tillige forstærkes til forankring af en 180 m flydedok. Der gennemføres en større uddybning for besejling og anvendelse af flydedok med ca. 300 000 m3. Det nye anlæg nødvendiggør hel eller delvis fjernelse af eksisterende mole og kajanlæg. Området forsynes med belægning, belysning, afvanding samt forsyningsanlæg og tekniske installationer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45241000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af en totalentreprisekontrakt vedrørende etablering af en ny pier til modtagelse af større skibe og forankring af en flydedok på Frederikshavn Havn. Projektet omfatter landareal, havnekonstruktioner og uddybning for etablering af en skibskaj og en dokkaj ved eksisterende Østre Kaj i Frederikshavn Havn. Arbejder omfatter bl.a. etablering af nye dybvandskajer for tung last for værftsanvendelse med vanddybde på ned til 14,0 m og med en forventet samlet længde på ca. 400 m plus nødvendige tilslutninger. Kajkonstruktioner skal udover almindeligt kajudstyr tillige forstærkes til forankring af en 180 m flydedok. Der gennemføres en større uddybning for besejling og anvendelse af flydedok med ca. 300 000 m3. Det nye anlæg nødvendiggør hel eller delvis fjernelse af eksisterende mole og kajanlæg. Området forsynes med belægning, belysning, afvanding samt forsyningsanlæg og tekniske installationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og kvalitet / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og nøglepersoner / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Den udbudte totalentreprisekontrakt indeholdte optioner på etablering af forøget vanddybde, forstærkning af kajkonstruktioner, udvidelse af arealer samt etablering af bølgedæmpende mole som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Frederikshavn Havn har for nuværende valgt ikke at udnytte nogen af optionerne.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 075-179289
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ny pier

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CG Jensen A/S
CVR-nummer: 30517628
Postadresse: Gammel Silkeborgvej 7F
By: Harlev J
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8462
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/04/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer