Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København V: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för järnvägar och annan utrustning

2020/S 068-161953

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Øresundsbro Konsortiet
Nationellt registreringsnummer: 24246787
Postadress: Vester Søgade 10
Ort: København V
Nuts-kod: DK01
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Reinholtz
E-post: mre@oresundsbron.com

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.oresundsbron.com

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhjcrhhet&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhjcrhhet&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Underhåll av Öresundsbrons järnvägsinfrastruktur

Referensnummer: IMS 4.9.2/186-43348
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50220000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Underhåll av ban, signal och kontaktledningsanläggning. Avtalet omfattar ett partnerskap för planering, genomförande och uppföljning av drift och underhåll av järnvägsinstallationer samt ledning styrning och utveckling av underhållet tillsammans med köparen samt leverans av reservdelar till järnvägsinfrastrukturen. Köparen vill ge en Säljare, tillika partner, ansvaret för allt löpande järnvägsunderhåll i form av: - Utveckling - Ledning och planering - Metoder för utförande - Utförande

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45234100
45234115
45262680
45316000
45316200
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Underhåll av ban, signal och kontaktledningsanläggning.

Avtalet omfattar ett partnerskap för planering, genomförande och uppföljning av drift och underhåll av järnvägsinstallationer samt ledning styrning och utveckling av underhållet tillsammans med köparen samt leverans av reservdelar till järnvägsinfrastrukturen.

Köparen vill ge en Säljare, tillika partner, ansvaret för allt löpande järnvägsunderhåll i form av: - Utveckling - Ledning och planering - Metoder för utförande - Utförande

Köparen vill i detta uppdrag åstadkomma en utveckling av underhållsverksamheten som ligger på en helt annan nivå än vad som är vanligt i branschen i övrigt. Köparen har i beskrivande syfte valt att dela in utvecklingsarbetet i två delar: - Effektivisering - Optimering

Uppdragets omfattning

Vi söker ha en kompetent Säljare som tar ett helhetsansvar över uppgiften:

Järnvägens tillgänglighet och säkerhet ska även framöver ligga på minst samma nivå som den gör idag.

Målet är att järnvägsanläggningen behåller sitt nuvarande värde.

Underhållet effektiviseras, så att vi får mer underhåll till reducerad kostnad.

Vad som efterfrågas

Köparen efterfrågar ett omfattande partnerskap för att lösa Köparens behov inom det angivna området, vilket sträcker sig över ett omfattande objekt och innehåll.

Utmaningen i uppdraget är att bibehålla en väl fungerande järnväg med god tillgänglighet för järnvägsföretagen, bra säkerhetsnivå, väl underhållen och med en god driftnivå till en reducerad kostnad trots en stigande ålder på anläggningen. Nyckeln till detta fås genom en effektivisering av underhållet.

Underhållet kan genomföras effektivare än idag, därför söker Köparen en partner som har dokumenterad erfarenhet av järnvägsunderhåll på motsvarande system och kan visa att man arbetar aktivt med utveckling av underhållsverksamhet.

Avtalet ska inte vara ett rent utföraravtal utan förutsätter att Säljaren aktivt jobbar med effektivisering. För en framgångsrik effektivisering krävs att Säljaren har rätt kompetens, erfarenhet, inställning samt de arbetsmetoder som krävs för ändamålet. För att säkerställa ett nödvändig fokus på effektiviseringsarbetet, ska vi be Säljaren upprätta en effektiviseringsplan med konkreta mål samt beskriva hur detta förändringsarbete ska bedrivas.

Effektivisering förutsätter en god kännedom om vad som driver kostnader i verksamheten samtidigt en styrd process för hur man angriper dessa kostnadsdrivare. Säljaren ska förväntas att realisera åtgärder inom samtliga områden under avtalsperioden och därför anser vi att det är mycket viktigt att nyckelpersonerna i detta arbete har en hög närvaro.

Inom ramen för det Köparen benämner effektivisering ingår även att bevara/förbättra den höga kvaliteten och säkerhet som finns idag.

Säljaren ska redovisa en metod som baseras på faktainsamling, bred förankring hos enskilda underhållstekniker och tydlighet kring vilka befattningar i Säljarens organisation som är viktigast i detta arbete. Beskrivningen kommer visa hur Säljaren drar nytta av erfarenheter från andra avtal om man nu gör så.

Då vi arbetar med digitalisering av våra arbetsprocesser vill vi ha en Säljare som är intresserad av detta och som tillsammans med oss arbetar aktivt med detta för att nå framgång.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2026
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/05/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/05/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Ort: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Land: Danmark
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/04/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer