Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Slagelse: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad

2020/S 068-161985

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Horn Møller
E-mail: dittm@slagelse.dk
Telefon: +45 29124304

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slagelse.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193892

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267599&B=SLAGELSE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267599&B=SLAGELSE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af lovpligtig energimærkning

Sagsnr.: 17
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71314300
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Slagelse Kommune inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede Energimærkningsfirmaer, til at afgive tilbud på, Energimærkning af de i udbudsbilag 3 anførte kommunale bygninger efter gældende bekendtgørelse om håndbog for energikonsulenter (HB2019) og i overensstemmelse med kravspecifikationens anvisninger i øvrigt, jf. udbudsbilag 2. Opgaven har en samlet BBR areal på 367 030 m2 og forløber over et par år. (Udbudsmaterialet er vedlagt en nærmere tidsplan for opgavens udførelse).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71314300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Slagelse

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Slagelse Kommune inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede energimærkningsfirmaer, til at afgive tilbud på, energimærkning af de i udbudsbilag 3 anførte kommunale bygninger efter gældende bekendtgørelse om håndbog for energikonsulenter (HB2019) og i overensstemmelse med kravspecifikationens anvisninger, jf. udbudsbilag 2. Opgaven har en samlet BBR areal på 367 030 m2. Opgaven har en samlet BBR areal på 367 030 m2 og forløber over et par år. (Udbudsmaterialet er vedlagt en nærmere tidsplan for opgavens udførelse).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

1) Tilbudsgiver skal være certificeret til at lave lovpligtig energimærkning.

2) Tilbudsgiver skal opretholde professionel ansvarsforsikring med dækningssum på minimum 5 mio. om året.

3) Tilbudsgiver skal have referencer fra minimum 3 lignende opgaver af en alder på højst 5 år.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgiver skal være certificeret til at lave lovpligtig energimærkning.

2) Tilbudsgiver skal opretholde professionel ansvarsforsikring med dækningssum på minimum 5 mio. om året.

3) Tilbudsgiver skal have referencer fra minimum 3 lignende opgaver af en alder på højst 5 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal være certificeret til at lave lovpligtig energimærkning.

2) Tilbudsgiver skal opretholde professionel ansvarsforsikring med dækningssum på minimum 5 mio. om året.

2) Tilbudsgiver skal have referencer fra minimum 3 lignende opgaver af en alder på højst 5 år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgiver skal være certificeret til at lave lovpligtig energimærkning.

2) Tilbudsgiver skal opretholde professionel ansvarsforsikring med dækningssum på minimum 5 mio. om året.

3) Tilbudsgiver skal have referencer fra minimum 3 lignende opgaver af en alder på højst 5 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Tilbudsgiver skal være certificeret til at lave lovpligtig energimærkning.

2) Tilbudsgiver skal opretholde professionel ansvarsforsikring med dækningssum på minimum 5 mio. om året.

3) Tilbudsgiver skal have referencer fra minimum 3 lignende opgaver af en alder på højst 5 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Almindelig tjenesteydelseskontrakt. De nærmere aftalevilkår fremgår af udbudsbilag 1 aftaleudkast.

Levering skal i øvrigt ske i overensstemmelse med vedlagte 'tidsplan for arbejdets udførelse' i udbudsbilag 4.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 11/11/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/05/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Slagelse Rådhus

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Adgangsberettigede personer: Preben Sture Høgh, Johanne Lam Rasmussen og Ditte Horn Møller.

Tilbuddene bliver åbnet efter fristens udløb, hvorefter de vil blive vurderet mht. egnethed og konditionsmæssighed. Herefter udvælges en vinder blandt de egnede og konditionsmæssige bud.

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

OBS: Der gælde sociale klausuler for denne opgave, jf. udbudsbilag 1 aftaleudkastet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

1) Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

2) Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

3) Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

4) Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

5) Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

6) Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer