Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 069-164943

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Andreasen
E-mail: andreas.andreasen@hjoerring.dk
Telefon: +45 72336575

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/127216519.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/127216519.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/127216519.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Vendelbocenter i Sindal (prækvalifikation)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hjørring Kommune, Sundheds - Ældre- og Handicapudvalget indbyder hermed virksomheder, som kan forestå totalrådgivning til at ansøge om prækvalifikation og derefter, ved at afgive tilbud på totalrådgivning i forbindelse med opførelse af Nyt Vendelbocenter, som omfatter 96 nye ældreboliger, centerbygning samt fælles- og servicearealer "Ved banen" i Sindal.

Udbuddet gennemføres efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015 - afsnit II, som en projektkonkurrence iht. § 84-92. Der gennemføres hermed en indledende prækvalifikation, hvor interesserede aktører kan ansøge om deltagelse i tilbudsgivningen.

Efter prækvalifikationen kan de ansøgere, som udvælges af ordregiver, deltage i projektkonkurrencen og afgive tilbud.

Ordregiver har efterfølgende til hensigt at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedr. totalrådgivning på projektet, som tildeles iht. udbudslovens § 82 udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.10)Kriterier for udvælgelse af deltagere:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7)Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

1) Funktionalitet, kvalitet og fleksibilitet vægter 50 %

2) Proces og kvalitet vægter 20 %

3) Honorar/pris vægter 20 %

4) Tilbudsgiver og organisationsplan vægter 10 %.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 04/06/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1)Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles:

Efter endelig beslutning på vinderprojektet, vil deltagere i projektkonkurrencen (dvs. de prækvalificerede tilbudsgivere) der ikke blev udtaget som vinder, modtager et beløb på 100 000 DKK.

IV.3.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:
IV.3.3)Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Se oplysninger i udbudsbetingelsernes pkt 1.6

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer