Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Haderslev: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2020/S 100-241664

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Provas - Haderslev Affald A/S
CVR-nummer: 32882250
Postadresse: Fjordagervej 32
By: Haderslev
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Pytlich
E-mail: pipt@cowi.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122306849.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.provas.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalrådgiveraftale vedr. projektering af ressourcecentrum Haderslev (Genbrugsplads)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af totalrådgiveraftale vedr. projektering m.m. af ressourcecentrum Haderslev (Genbrugsplads).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 254 500.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Haderslev

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Provas har igangsat arbejdet med at etablere en ny genbrugsplads på en grund beliggende syd for Haderslev By, på Knavvej. Den nye genbrugsplads erstatter genbrugspladsen på Fjordagerbakke, som har eksisteret i 25 år. Den nuværende plads har for lille kapacitet i forhold til de stigende krav om bedre sortering af de genanvendelige fraktioner. Ligeledes er der et stort behov for at forbedre serviceniveauet overfor brugerne.

Med den nye genbrugsplads bliver der mulighed for at skabe en fremtidssikret, bæredygtig og brugervenlig plads, som skal have fokus på optimeret håndtering af affald, miljø- og klimaløsninger, bæredygtighed samt undervisning og læring.

Dette er baggrunden for nærværende udbud af totalrådgiverkontrakt. Dette udbud omfatter også en option på byggeledelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organistation og bemanding / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 55
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I udbuddet indgår en option på varetagelse af byggeledelse.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 029-067354
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af totalrådgiveraftale vedr. projektering af ressourcecentrum Haderslev (Genbrugsplads)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/05/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: FM Larsen Rådgivende Ingeniørfirma
Postadresse: Alpedalsvej 46
By: Kolding
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: fml@fmlarsen.dk
Telefon: +45 24286431
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 254 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Af ovenstående pkt. II.1.6 fremgår, at kontrakten ikke er opdelt i delkontrakter. Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, idet dette for ordregiver ville medføre uhensigtsmæssige administrative byrder i form af koordineringsforpligtelser og håndtering af grænseflader i forbindelse med den løbende styring af projektet. Hele opgaven vedr. etablering af den nye genbrugsplads er opdelt i følgende delaftaler: Aftale om bygherrerådgivning, aftale om totalrådgivning og forventeligt en hovedentrepriseaftale om opførelsen.

Ansøger vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de udelukkelsesgrunde, der er gældende for udbuddet. Dette gælder dog ikke, hvis ansøgeren i overensstemmelse med udbudslovens § 138 om self-cleaning kan dokumentere, at ansøgeren er pålidelig.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer