Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Silkeborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 101-244290

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29189641
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mona Frederiksen
E-mail: Mona.Frederiksen@silkeborg.dk
Telefon: +45 25557459

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.silkeborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gukxzwyxbd
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: BISGAARD|EJSING ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal.
By: Aarhus C.
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 23408562

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gukxzwyxbd
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med modernisering og udbygning af Funder Kragelund Skole, Afdeling Funder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med modernisering og udbygning af Funder Kragelund Skole, Afdeling Funder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med om- og nybyggeri. Som minimum realiseres der et projekt på ca. 60 mio. DKK i en første etape med option på yderligere etaper. Det samlede projekt kan omfatte en investering på op til 130 mio. DKK. Med nærværende bekendtgørelse opfordres interesserede til at søge om prækvalifikation.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og opgaveforståelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/09/2020
Slut: 30/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Projektet kan udvides til - afhængig af udviklingen i elevprognoserne samt den politiske velvilje - at omfatte yderligere end etape 2-3, hvorfor varigheden af kontrakten kan forlænges yderligere ca. 3 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser motivation

- At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver

- At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven

- At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen

- At ansøger har sammensat sit team således at man hurtig kan være fysisk tilstede – især i byggeperioden.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver. I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

Der henvises til udbudsbetingelserne.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter option på en etape 2-3.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmateriale.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmateriale.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmateriale.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18 med præciseringer jf. udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/06/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gukxzwyxbd

Ansøgning om prækvalifikation skal oploades på:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gukxzwyxbd

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Præsentations- og motivationsbrev på max 3 sider (PDF)

2) Udfyldt ESPD (PDF og XML).

3) Evt. støtteerklæring

4) Referenceblade, max 8 stk (PDF).

Der er mulighed for at stille spørgsmål via iBinder i prækvalifikationsperioden. Spørgsmål stillet inden den 9. juni 2020 vil blive besvaret. Seneste svar vil blive oploaded den 12. juni 2020.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK. Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer