Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Næstved: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 103-247469

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Afd. 308, Gaulumparken, BoligNæstved
Postadresse: Kindhestegade 12,1
By: Næstved
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Klaus Kjærbæk
E-mail: kk@bolignaestved.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bolignaestved.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Afd. 308, Gaulumparken, renovering, nedrivning og genopførelse i totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Afd. 308, Gaulumparken består af 141 familieboliger fordelt med 81 rækkehuse i Kattekæret/Hovedledet opført i år 1980-81 og 60 rækkehuse i Østerled opført i år 1996. Kattekæret/Hovedledets 81 eksisterende boliger samt fælleshus, som er den ældste del af bebyggelsen, nedrives og genopføres. Der sker således en forudgående nedrivning af bygninger i forbindelse med genopførelse nye boliger. Østerleds 60 rækkehuse, som er den nyere del af bebyggelsen, skal have foretaget en mindre renovering bestående af tagudskiftning, omfugning af gavle og nye udhuse samt en opholdsplads mv. Til opgaven hører projektering, koordinering og udførelse. Byggeriet er underlagt lovgivning for opførelse af almene familieboliger. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling iht. udbudslovens § § 61-66.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 119 658 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71530000
71540000
71541000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Hovledet 2-64, Kattekæret 1-50, Østerled 9-127, 4684 Holmegaard

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af totalentreprisekontrakt for projektering, koordinering og udførelse af renovering, nedrivning og genopførelse af 141 almene familieboliger for afd. 308 Gaulumparken, BoligNæstved.

Udbuddet af totalentreprisekontrakten gennemføres som udbud med forhandling i overensstemmelse med § § 61-66 i udbudsloven.

Kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at gennemføre en forhandling, jf. pkt. IV.1.5 i udbudsbekendtgørelsen.

Se også pkt. II.1.4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i løsninger og materialer / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og organisation / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 233-570564
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Afd. 308, Gaulumparken, renovering, nedrivning og genopførelse i totalentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/05/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Hoffmann A/S
CVR-nummer: 63 03 02 28
Postadresse: Fabriksparken 66
By: Glostrup
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2600
Land: Danmark

Internetadresse: http://hoffmann.dk/

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 116 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 119 658 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

RIB/Byggeweb benyttes som digital udbudsportal. Udbuddet har følgende unikke nummer: TN748332A

Udbuddet vil være tilgængelig på denne side: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2,stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer