Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Nykøbing Falster: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 103-247470

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Spildevand A/S
CVR-nummer: 32 55 98 24
Postadresse: Gaabensevej 116
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4800 Nykøbing
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Olsen
E-mail: Mpo@horten.dk
Telefon: +45 52344190

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ba2c7926-5ab2-46b9-9c5e-9910522cccba/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af Nykøbing Renseanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Guldborgsund Spildevand A/S (herefter "Bygherre") planlægger efter en renseanlægsstruktur med 10 blivende anlæg, hvoraf flere er stærkt nedslidte. 4 af disse anlæg, heriblandt Nykøbing Renseanlæg, står foran omfattende ombygninger og renoveringer.

Det er Bygherres håb, at Nykøbing Renseanlæg efter ombygning vil vise løsninger på de aktuelle udfordringer – og blive et renseanlæg, som peger mod nye tider.

Bygherre ønsker med den udbudte renovering af Nykøbing Renseanlæg at signalere en overgang til en hverdag, hvor den daglige drift baseres på fjernovervågning, samt planlagte og forebyggende vedligeholdelsesindsatser, hvilket medfører en reduktion af driftsomkostningerne. Denne overgang indebærer en omfattende teknisk og mental omstilling.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 114 236 195.00 DKK / Højeste bud: 127 702 414.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45232420
45232421
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Nykøbing Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kontrakt (”Kontrakten”) omfatter, foruden nedrivningsarbejder, navnlig opførelsen af følgende bygværker:

— Multibygning

— Indløbspumpestation

— Modtagerstation for septisk slam

— Fordelerbygværk og slampumpestation

— 2 stk. efterklaringstanke

— Sparebassin (med option for ét ekstra sparebassin)

— Udløbsbygværk.

Til alle bygværker, hører nye maskin- og elinstallationer, samt PLC og SCADA programmering.

Projektet udbydes i hovedentreprise (dog skal entreprenøren færdigprojektere udvalgte dele af projektet) og indeholder følgende optioner:

— Option 1: Etablering af ekstra sparebassin på 5 000 m3 ved Nykøbing Falster Renseanlæg samt nedrivning af forklaringstanken

— Option 2: Variable ydelser (se tilbudslisten).

Bygherre og dennes rådgivere har lavet et omfattende forarbejde, som er afspejlet i udbudsgrundlaget. Bygherre har tillid til, at det tekniske grundlag, som er udarbejdet, afspejler en optimal løsning. Inden for visse fagområder har Bygherre alene udført en indledende projektering, som overdrages til entreprenøren for færdiggørelse. Entreprenøren skal altså – inden for de afgrænsede rammer – færdigprojektere i overensstemmelse med udbudsgrundlaget.

Den udbudte kontrakt (herefter "Kontrakten") omfatter alle arbejder forbundet med projektets realisering som beskrevet i udbudsgrundlaget.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Etablering af ekstra sparebassin på 5 000 m3 ved Nykøbing Falster Renseanlæg samt nedrivning af forklaringstanken

- Option 2: Variable ydelser (se tilbudslisten).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 230-563482
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/05/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Munck Havne og Anlæg A/S
CVR-nummer: 10664195
Postadresse: Toftegårdsvej 16
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 114 236 195.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Munck Havne og Anlæg A/S har Efacec Engenharia e Sistemas.S.A. som underentreprenør

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer