Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Byggearbejde

2020/S 104-249922

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab
CVR-nummer: 37830011
Postadresse: Vestre Stationsvej 5
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Rothman Boas
E-mail: pebo@fabbo.dk
Telefon: +45 63125659

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fabbo.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af afd. 15 - Fyrreparken, Odense

Sagsnr.: ERIK - 301137 - I15
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45210000 Byggearbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ombygning og renovering af 478 almene boliger samt byggeri af nyt fælleshus afd. 15 Fyrreparken, 5000 Odense.

Udbuddet gennemføres som et hovedentrepriseudbud med forhandling iht. § 61 og 66 i lov nr. 1564 af 15.december 2015 (Udbudsloven). Udbuddet gennemføres efter forudgående prækvalifikation.

Projektets omfang er overordnet beskrevet i byggesagsbeskrivelsen pkt. 1.1 og 1.2.

Det er en forudsætning for at afgive tilbud, at man er prækvalificeret. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man sende en ansøgning, der overholder de krav, der fremgår af den til opgaven hørende udbudsbekendtgørelse. FAB vil kontakte samtlige ansøgere, når den i udbudsbekendtgørelsen anførte frist er udløbet med besked om, hvem der er prækvalificeret til at byde på opgaven.

Udbudsmaterialet er gratis tilgængeligt på https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ - navngivet: FAB - Afd. 15 - Fyrreparken, Odense - Hovedentreprise med forhandling (TN858705A), og gøres tilgængeligt: torsdag 21. marts 2019 kl. 21.03.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 330 668 052.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Fyrreparken, Odense 5000, Danmark.

Åsumvej nr. 62 - 84

Åsumvej nr. 90 - 176

Matrikel: 24a Skt. Jørgensmark, Odense Jorder

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vollsmose blev opført i slutningen af 1960’erne som et prestigeprojekt for montagebyggeri i den almennyttige sektor. Området bygger på de modernistiske idealer om boligen i det grønne, om sikker færdsel i form af trafikseparering og effektivitet gennem funktionsopdeling.

Området ved Vollsmose er karakteriseret ved en række fine landskabelige kvaliteter, med mosen der ligger, som et stykke uberørt natur midt i Vollsmose og med Odense Å og ådal, der tangerer Vollsmose mod syd.

Bygningsmæssigt har Vollsmose en høj arkitektonisk kvalitet med sine stramme linjer, der spilles op mod det store landskab. Men de store enklaver og lange blokke understøtter ikke de mindre lokale fællesskaber omkring boligen og kontakten mellem naboer.

Fyrreparken er beliggende i det syd-østlige hjørne af Vollsmose, og består af 504 almene boliger fordelt på 8 boligblokke i 4 etager, Kælder, stue-2.sal.

Der blev i 2012 udarbejdet en prækvalificerende helhedsplan for Fyrreparken, som senere har udmøntet sig i en konkret helhedsplan for Fyrreparken. Sideløbende med helhedsplanen for Fyrreparken kører en kommunal infrastrukturplan for hele Vollsmose, som skal forbedre den generelle infrastruktur for området og åbne området op mod naboområderne.

Helhedsplanen for Fyrreparken rummer en række generelle boligforbedringer, samt etablering af tilgængelighed i 174 af boligerne. Forbedringerne omhandler blandt andet modernisering af badeværelser og køkkener, samt at skabe en større åbenhed i boligen. Herudover får bebyggelsen et nyt løft med nye facader, som skal sikre et nyt udtryk for bebyggelsen, hvor målet har været at nedbryde den store skala og skabe et mere varieret udtryk for bebyggelsen. Som en del af at nedbryde skalaen for bebyggelsen og åbne parken op mod omgivelserne nedbrydes 18 lejligheder i blokken ud mod Åsumvej og der etableres 2 store portåbninger igennem blokken. Der planlægges ligeledes sammenlægning af nogle af bebyggelsens små 1-værelses lejligheder, hvorfor bebyggelsen fremadrettet vil bestå af 478 lejemål.

Ud over forbedringer i de enkelte lejligheder omfatter helhedsplanen også en forbedring og opgradering af udearealerne, hvor der også har været et stort fokus på at skabe øget tryghed i området. Disse forbedringer hænger også sammen med den nye infrastrukturplan for Vollsmose som helhed. Projektet omfatter også etablering af et nyt fælleshus med festsal, fælles vaskeri, opholdsareal og nye faciliteter til ejendomsmestrene.

Renoveringsarbejderne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden jf. Almenbolig-loven § 91 a.

Arbejderne udbydes i tidlig udbud i hovedentreprise indeholdende nedenstående arbejder:

1) Jord-, beton og murer:

- Jordarbejder, ledninger

- Jordarbejder

- Kloakarbejder

- Betonarbejdet, pladsstøbt

- Beton, renovering

- Befæstigelsesarbejdet

- Beplantningsarbejdet

- Nedbrydningsarbejder

- Murerarbejdet

- Stålarbejdet

2) Tømrer:

- Tømrerarbejdet

- Snedkerarbejdet

- Gulvbelægningsarbejdet

- Tagarbejdet

- Blikkenslagerarbejdet

3) Maler:

- Malerarbejdet

4) Inventar:

- Inventararbejdet

5) VVS:

- VVS-arbejdet

- Ventilations-arbejdet

6) El:

- El-arbejdet

7) Elevator:

- Elevatorarbejdet

8) Altanentreprisen:

- Betonelementer, leverance (altaner)

- Betonelementer, montage (altaner).

Arbejdet udbydes på grundlag af forprojekt/myndighedsprojekt efter prækvalifikation i hovedentreprise i begrænset udbud med forhandling. Den vindende tilbudsgiver skal medvirke til optimering af projektet og udføre projektledelse af færdigprojekteringen, som udføres af bygherrens totalrådgiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 45 %
Omkostningskriterium - Navn: Organisation og proces / Vægtning: 30 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 055-125985
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Renovering af afd. 15 - Fyrreparken, Odense

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/04/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Hansson & Knudsen A/S
CVR-nummer: 37215228
Postadresse: Cikorievej 5
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5220
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.hansson-knudsen.dk/

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 305 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 330 668 052.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Prækvalifikations ansøgning inkl. de ønskede uploadet dokumenter skal uploades til projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN858705

Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2)

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:

— Oplysninger iht. pkt. III.1.1

— Oplysninger iht. pkt. III.1.2

— Oplysninger iht. pkt. III.1.3

— Udfyldt ESPD dokumentation.

Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.

"Vejledning til udfyldelse af ESPD" kan findes i udbudsmaterialet.

Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på projektweb inden 10. april 2019 kl. 12.00,

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN858705

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 12. april 2019 kl. 12.00, blive offentliggjort på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN858705

Komplet materiale skal afleveres/uploades på projektweb: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN858705, senest iht. IV.2.2).

Underretning fremsendes pr. email til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, del II punkt A - Oplysninger om økonomiske aktør.

Udbudsmaterialet som der ansøges om prækvalifikation må uploades på projektweb:

https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ Sagsnummer TN858705, og offentliggøres onsdag 21. marts 2019 kl. 21.03.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lbk nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

Der henvises til §7 stk. 5:

Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Samt § 7, stk. 2

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Vaby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer