Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 104-251348

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ALBOA og ALBOAs afdelinger
CVR-nummer: 29462518
Postadresse: Vestergårdsvej 15
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Kuben Management, Camilla Lodberg Jensen, bygherrerådgiver
E-mail: calj@kubenman.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.alboa.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://alboa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/d303f677-6e89-4a8a-9852-e6cea490a650
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

ALBOA´s Rammeaftaleudbud om teknisk rådgivning og bistand - totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hermed udbydes ALBOA´s udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) iht. ABR18 i forbindelse med støttede og ustøttede renoveringsager. Totalrådgivningen udbydes som et rammeaftaleudbud jf. udbudslovens § § 95-100. Se endvidere pkt. II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ALBOA´s afdelinger har en række renoveringer af eksisterende bebyggelser, som skal igangsættes inden for de kommende år og ønsker i den forbindelse at indkøbe teknisk rådgivning (arkitekt- og ingeniørrådgivning) til at projektere og udbyde disse projekter. Omfanget af projekter indenfor rammeaftalen forventes at være 10-14 projekter af varierende omfang, hver projekt forventes at være mellem 15 – 135 mio. DKK inkl. moms i samlet anskaffelsessum. Landsbyggefonden har fremrykket støttetilsagn for flere af renoveringerne, hvorfor ALBOA ønsker at kunne tilknytte rådgiver på sagerne hurtigst muligt.

Projekter under rammeaftalen består af renovering af almene boliger og er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. Projekterne kan være både støttede og ustøttede.

Udbuddet af rammeaftalen gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med udbudslovens § §58-60. Der prækvalificeres 7 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Rammeaftalen vil blive tildelt til de 5 tilbudsgivere, der opnår den bedste tilbudsevaluering, tilbudsgiverne vil blive rangordnet.

For hver opgave under rammeaftalen vil der blive afholdt mini-udbud, som vil blive gennemført med op til maksimalt 3 tilbudsgivere på rammeaftalen jf. udbudsmaterialets bilag 2.02 "Procedure for mini-udbud".

Mini-udbud afholdes med tildelingskriteriet "Laveste pris".

Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage ydelser under rammeaftalen. Rammeaftalen er således ikke eksklusiv.

For de konkrete aftaler som rammeaftalen udmønter sig i, er det i alle henseender alene den konkrete afdeling af ALBOA, der er forpligtet og berettiget efter aftalen.

Rammeaftalens varighed er 2 år fra indgåelsen af kontrakten, med mulighed for forlængelse af 1 år op til 2 gange.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Case-besvarelse / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding på rammeaftalen / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 25
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges 2 gange af 1 års varighed (i alt maksimalt 4 års varighed af rammeaftalen).

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 7 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 7 bedst egnede. Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på:

De oplyste referencers relevans i forhold til sammenlignende opgaver som den udbudte. Referenceprojekter med stor lighed af den udbudte opgave vægtes højere end andre referencer. Referenceprojekter som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter, som endnu ikke er afsluttet. Referenceprojekter som indeholder de fleste (eller alle) af de ydelser som er nævnt i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1 ”Overordnet ydelsesbeskrivelse” vil vægte højere end referencer, der kun delvist indeholder de nævnte ydelser.

Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Med lignende opgaver menes opgaver der:

- er gennemført som totalrådgivning, hvor ansøger har været totalrådgiver

- større renoveringer af almene boliger (gerne som har været beboede under hele renoveringen)

- LBF-støttede renoveringer

- renoveringer som har indeholdt genhusning

- renoveringer som har indeholdt stor beboerinddragelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de 3 senest afsluttede regnskabsår jf. nedenstående mindstekrav.

Oplysningerne angives i ESPD´en del IV B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet beregnet som gennemsnit for de 3 senest afsluttede regnskabsår:

a) Samlet omsætning: Minimum 15 mio. DKK

b) Soliditetsgrad i procent: Minimum 15 %

c) Egenkapital: Minimum 2 mio. DKK.

Ved sammenslutninger/konsortier beregnes både egenkapital og omsætning som ansøgers samlede egenkapital og omsætning. Kravet til soliditetsgrad skal opfyldes af hver af sammenslutningens/konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet ved at oplyse følgende:

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som tilbudsgiver helt eller delvist har udført i de seneste 3 år med angivelse af:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder angivelse af entrepriseform, nybyggeri/ ombygning/ renovering, etagemeter, type af byggeri (benyttelse)

- Anlægssum

- Ansøgerens rolle (hvilke faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for

- Udførelsestidsperiode

- Ordregiver - i den forbindelse forbeholder bygherre sig retten til at kontakte den angivne kunde.

Oplysningerne angives i ESPD´en Del IV C.

Ansøger kan vedlægge referenceark i stedet for at skrive referencer ind i ESPD´en.

Der må maksimalt angives 5 referencer inkl. referencer fra andre enheder (f.eks. underrådgivere) ansøger baserer sig på.

Referencer udover de første 5 vil ikke blive taget i betragtning. Referencer må ikke være mere end 3 år gamle. Referencer fra byggeri, hvor der er afholdt afleveringsforretning for mere end 3 år siden vil ikke blive tillagt vægt.

Se endvidere pkt. II.2.9) for kriterier for udvælgelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne påvise mindst 1 sammenlignelig reference på varetagelse af totalrådgivning i forbindelse med projekter om renovering og ombygning af almene boliger.

Referencerne må ikke være ældre end 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18 med tilføjelser og fravigelser samt YBL18.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/07/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. pkt. I.3. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde § § 135 og 136, med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer