Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerTag Content[FMTVAL]
14 000 00014000000
75 000 00075000000
14 000 00014000000
75 000 00075000000

Danmark-København: Ombygning af motorkøretøjer

2020/S 104-252441

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Mailadresse: TKO011@POLITI.DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.politi.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270545&B=RIGSPOLITIET

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270545&B=RIGSPOLITIET

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud med forhandling af opbygningsydelser
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 26: Andre tjenesteydelser

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 7

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 14 000 000 og 75 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Rigspolitiet udbyder hermed rammeaftale om levering af opbygningsydelser.
Rigspolitiet anskaffer løbende køretøjer, hvor der er behov for at opbygge disse køretøjer således at de kan anvendes til politiets forskellige opgaver, herunder både operative og administrative opgaver.
Opbygningerne kan variere meget, og kan fx være indretning af køretøjer med kontor og mødefaciliteter, køretøjer til fragt af hunde og diverse typer udrykningskøretøjer osv. I opbygningerne vil ofte indgå installation af elektronik med fx opkobling til politiets IT-systemer, udrykningsanlæg og radioudstyr mv.
De mangeartede opgaver gør, at det vil være et krav, at leverandøren kan levere ydelser inden for snedkeri, smedearbejde, autoelektriker inklusiv CAN-bus teknologi, sadelmagerarbejde, autolakering osv., samt levering af tekniske CAD-tegninger og tolkning heraf.
Som en del af udbuddet vil der være en initialanskaffelse på opbygning af 11 grænsekontrolkøretøjer, der skal anvendes til grænsekontrol ved alle typer af ydre grænser, som typisk er mindre flyvepladser og havne over hele landet. Her skal køretøjerne fungere som basis for politiets indrejsekontrol, som foretages af normalt 2 til 3 politifolk. Køretøjerne vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som vil offentliggøres for de prækvalificerede tilbudsgivere.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50117100 Ombygning af motorkøretøjer, 45255400 Værkstedsarbejder, 50100000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr, 50117000 Ombygning og istandsættelse af køretøjer, 50117300 Istandsættelse af køretøjer

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Rammeaftalen forventede værdi, estimeres at udgøre 50 000 000 DKK i rammeaftalens løbetid.
Der forventes af aftages mellem 10-30 opbygninger pr. år.
Det understreges, at der udelukkende er tale om et estimat, og at Rigspolitiet ikke er forpligtet til at aftage en bestemt volumen.
Udbuddet omfatter en initialanskaffelse på 11 grænsekontrolbiler, hvor politiet leverer 11 køretøjer til den vindende leverandør. Køretøjerne er minibusser på 3 500 kg. med en enkelt skydedør og ståhøjde og leveres uden sæder. Køretøjerne til initialanskaffelsen forventes at leveres af kunden til leverandøren hurtigst muligt efter rammeaftalens ikrafttræden.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 14 000 000 og 75 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 084 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Ansøger skal være opmærksom på at ordregiver i rammeaftalen med bilag stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Derudover er der i rammeaftalen stilllet krav iht. iLO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførsel.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren skal i sin anmodning om prækvalifikation indlevere en underskrevet tro- og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i Forsvars – og Sikkerhedsdirektivet art. 39, stk. 1 og 2 nævnte situationer. Appendiks D skal udfyldes og underskrives af en hos ansøgeren tegningsberettiget person.
Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal tro- og love-erklæring afgives for hver deltager i sammenslutningen.
Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode den vindende tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for indholdet af den underskrevne tro- og love-erklæring, før rammeaftalen underskrives. Dokumentationskravene fremgår af Forsvars- og Sikkerhedsdirektivets art. 39, stk. 3. En gyldig serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller attest fra tilsvarende myndighed vil være gyldig dokumentation.
Dokumentationen må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dag, ordregiver anmoder om fremlæggelse heraf.
Fremlægger tilbudsgiver ikke en dokumentation efter anmodning fra ordregiver, kan ordregiver tilbagekalde tildelingsbeslutningen, udelukke tilbudsgiveren fra udbudsproceduren, og herefter træffe en ny tildelingsbeslutning.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren skal i sin anmodning om prækvalifikation udfylde og underskrive appendiks E.
Ansøger skal i appendiks E angive ansøgers egenkapital, samlede aktiver samt soliditetsgraden for det senest disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene foreligger. Derudover skal ansøger i appendiks E angive ansøgers omsætning for det senest disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
Appendiks E skal udfyldes og underskrives af en hos ansøgeren tegningsberettiget person.
Ansøger bedes være særligt opmærksom på, at appendiks E skal vedlægges relevant dokumentation for virksomhedens økonomiske og finansielle formåen. Dokumentation kan almindeligvis føres ved at vedlægge en erklæring fra revisor eller virksomhedens årsregnskab eller uddrag heraf for det seneste år, hvis offentliggørelse af årsregnskabet er foreskrevet i lovgivningen i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret. Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden seneste årsregnskab, skal der vedlægges information herom. Disse kan anføres i appendiks E.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (underleverandører), beregnes ansøgers omsætning for ansøger og underleverandørerne samlet.
Såfremt ansøger består af en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), beregnes ansøgers omsætning samlet. Der udfyldes alene ét appendiks E.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgers soliditetsgrad skal som minimum være på 35 % det seneste disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal i sin anmodning om prækvalifikation aflevere følgende:
- Liste over de betydeligste leveringer af relevans for rammeaftalens genstand, som ansøger har udført i løbet af de sidste fem (5) år, med angivelse af tidspunkt for levering samt modtagere af disse leverancer. Tilbudsgiver bør tilmed angive en udførlig beskrivelse af leverancens indhold. Appendiks F bedes benyttet.
Der kan maksimalt angives fem (5) referencer. Anføres der flere end fem (5) referencer, vil der udelukkende blive lagt vægt på de fem (5) første referencer.

Såfremt betaling for leverancer, angivet i referencelisten, er modtaget i anden valuta end DKK, bedes ansøgeren omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909).

Ansøger skal være opmærksom på, at én reference kan vedrøre samtlige leveringer under en rammeaftale/kontrakt. Såfremt ansøgeren har leveret flere leverancer under en rammeaftale/kontrakt angives dette som én reference. Bemærk venligst, at de angivne tidspunkter ikke må være ældre end max fem (5) år fra anmodningsfristens udløb og ikke må vedrøre fremtidige leverancer. Ansøgeren bør i beskrivelsesfeltet forklare, hvad der er leveret på rammeaftalen og i hvilken periode. I datofeltet bør ansøgeren angive datoen for seneste leverance eller blot ”dags dato” til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.
Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumenter for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af opbygninger, som svarer til den udbudte opgave.
Det vil – i prioriteret rækkefølge - vægte positivt:
- At produkter og ydelser leveret til angivne referencekunder, er sammenlignelige med de udbudte produkter og ydelser, dvs. levering af opbygning. Med opbygning menes special opbygning af køretøjer, opbygning af tilbehør (skabe, bure mv.) til køretøjer eller indretning af et køretøj, således at køretøjet kan anvendes til specifikke formål, fx hundekørsel, beredskabskørsel, håndværkerbiler mv. Det bemærkes, at der maksimalt kan angives 5 referencer, der er udført inden for de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristens udløb.
- At referencekunderne er sammenlignelige med ordregiver. Med sammenlignelig kunde menes at kunden er en beredskabsorganisation, som har udrykningskøretøjer, beredskabskøretøjer mv.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2019-026787
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.6.2020 - 09:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: 2027
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
1) Det bemærkes at intervallet for “Anslået værdi“ er bredt, for det tilfælde at uforudsete begivenheder indtræffer i aftaleperioden. Ordregiver forventer, ud fra nuværende behov, at anskaffe for ca. 50 000 000 DKK i aftaleperioden.
2) Ordregiver afholder i forbindelse med tilbudsfasen et informationsmøde for de prækvalificerede tilbudsgivere. Mødet forventes afholdt i august 2020 i København.
3) Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud uden at der gennemføres forhandlingsrunder.
4) Forhandlingsfasen starter med, at tilbudsgiverne afgiver et indledende tilbud. Herefter indledes forhandlinger med tilbudsgiverne på baggrund af det indledende tilbud. Der forventes alene gennemført ét forhandlingsmøde per tilbudsgiver. Møderne forventes afholdt i 4. kvartal 2020 i København.
5) Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i forsvars- og sikkerhedsdirektivet artikel 45, hvis anmodningen eller tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
6) Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Solidarisk hæftelse medfører at virksomheden, der afgiver støtteerklæring, skal underskrive rammeaftalen. Derudover medfører solidarisk hæftelse at, såfremt hovedleverandøren misligholder rammeaftalen og dette medfører et økonomisk tab for ordregiver, kan ordregiver rette det økonomiske krav mod støttevirksomheden, såfremt hovedleverandøren ikke kan dække dette.
7) Ordregiver har stillet krav om, at ansøger opfylder de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk. 2. Benyttelsen af de frivilllige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold hos ansøgeren kan derved ikke føre til udelukkelse af ansøger. Flere forhold der hver for sig er bagatelagtige kan dog samlet give anledning til at ansøgeren udelukkes.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lbk nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:
1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.
3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27.5.2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer