Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Gentofte: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2020/S 125-307121

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S
CVR-nummer: 39272091
Postadresse: Ørnegårdsvej 17
By: Gentofte
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2820
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig Gonzalez Dinamarca
E-mail: msgd@gentofte.dk
Telefon: +45 29377603

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/060ea0db-257b-4aef-b630-9379732802ad/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/060ea0db-257b-4aef-b630-9379732802ad/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/060ea0db-257b-4aef-b630-9379732802ad/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/060ea0db-257b-4aef-b630-9379732802ad/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

VVS-arbejde i forbindelse med installation af fjernvarme units for Gentofte Gladsaxe Fjernvarme

Sagsnr.: EMN-2020
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udførelse af VS arbejder i forbindelse med montering af fjernvarmeunits ved konvertering til fjernvarme i Gentofte og Gladsaxe kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Gentofte kommune, Gladsaxe kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af VVS-arbejde i forbindelse med montering af fjernvarmeunits ved konvertering til fjernvarme.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning og kapacitet / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Referencer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 mdr.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

- Årsomsætning inden for Installationsarbejde i forbindelse med montering af fjernvarmeunits, ESPD, del IV, rubrikken ”Specifik årsomsætning”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for installationsarbejder i forbindelse med varmeenheder på minimum 18 000 000 DKK de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over de 5 betydeligste kontrakter inden for installationsarbejde i forbindelse med montering af fjernvarmeunits, tilbudsgiver har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

- en karakteristik af kontrakten indeholdende beskrivelse af projektet (feltet ”Beskrivelse”)

- den årlige omsætning på kontrakten i kr. ekskl. moms (feltet ”Beløb”)

- kontraktforholdets start- og sluttidspunkt (felterne ”Startdato” og ”Slutdato”)

- navnet på den offentlige eller private kunde (feltet ”Modtagere”).

I ESPD, del IV.C, rubrikken ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 5 kontrakter/projekter om montering af varmeenheder inden for de seneste 5 år.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har mindst 8 ansatte med erfaring med/uddannelse inden for installation af fjernvarmeunits.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/08/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer