Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hvidovre: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2020/S 127-309475

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Avedøre Boligselskab Afdeling Avedøre Stationsby Nord c/o KAB Bolig
CVR-nummer: 26433274
Postadresse: Pottemagerporten 43
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulf Rathsach Petersen
E-mail: urp@domus.dk
Telefon: +45 27110552

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ek-avedorenord.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.Byggeprojekt.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.byggeprojekt.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Avedøre Stationsby NORD - Renovering af varmesystem i hovedentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fremtidssikring af varmeanlæg i Avedøre stationsby Nord.

Rækkehuse: 546 rækkehuse:

- Udskiftning af varmesystem fra 1-streng til 2-strengs system

- Efterisolering og gennemgang af varmerør i krybekælder

- Udskiftning af alle varmerør i jord mellem krybekældre.

Etagehuse: 457 lejligheder:

- Udskiftning af varmesystem fra 1-streng til 2-strengs system

- Ombygning af varmecentraler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45331100 Installation af centralvarmeanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Bebyggelsen er beliggende i Hvidovre Kommune

Adresserne for for bebyggelsen er:

Avedøre stationsby Nord

Ejendomsadministration

Pottemagerporten 43

2650 Hvidovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Fremtidssikring af varmeanlæg i Avedøre stationsby Nord.

Rækkehuse: 546 rækkehuse

- Udskiftning af varmesystem fra 1-streng til 2-strengs system

- Efterisolering og gennemgang af varmerør i krybekælder

- Udskiftning af alle varmerør i jord mellem krybekældre.

Etagehuse: 457 lejligheder

- Udskiftning af varmesystem fra 1-streng til 2-strengs system

- Ombygning af varmecentraler.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udviklingsprojekt:

Der er et igangværende udviklingsprojekt, som har interesse i den del af entreprisen, som handler om energioptimering og varmesystemer. Projektet skal sikre den maximale varmebesparelse og CO2 reduktion.

De projekterede og udbudte arbejder på varmeanlægget gennemgås derfor på særskilte opstarts-, projektgennemgangs- og procesmøder for se på mulighederne for værditilførsel og optimering inden for de givne rammer. Der suppleres med tekniske dialogmøder i den første del af udførelsesperioden dvs. inden arbejder med varmesystemet igangsættes. Projektjusteringer finder sted efter gensidig aftale og udmøntes i rådgivermateriale eller entreprenørens arbejdstegninger.

Endelig udføres der evalueringsmøder ved afslutningen af projektet med henblik på at dokumentere værdien af evt. projekttilpasninger.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger vil ikke blive taget i betragtning hvis ansøger er omfattet af de i ESPD anførte udelukkelsesgrunde.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/08/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

”Som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke befinder sig i én eller flere af udelukkelsesgrundene og lever optil kravene for økonomisk/finansiel samt teknisk/faglig formåen skal ansøger aflevere et udfyldt elektronisk ESPD-dokument i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. I forbindelse med dette udbud skal ESPD-dokumentet afgives som eESPD dvs. i elektronisk form. Xml-fil med eESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med det øvrige udbudsmateriale. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver eESPD-dokumentet. Ansøger opfordres til at søge vejledning i den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger til ESPD. Vejledningerne er til rådighed på: www.bedreudbud.dk

I dette udbud finder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 samt den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, nr. 2, anvendelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Viborg
By: Toldboden 2
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kluf@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde til beslutningen.

Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter at bekendtgørelsen er offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer