Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hvidovre: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver

2020/S 127-309561

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
CVR-nummer: 55606617
Postadresse: Hvidovrevej 278
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Robin Lybecher
E-mail: rly@hvidovre.dk
Telefon: +45 36393541

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk/Borger

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bytoften - Ny daginstitution

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver - DA03 - EA02
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedentreprisen omfatter byggeriet af ca. 1 700 m2 integreret daginstitution til 180 børn og ca. 40 medarbejdere med tilhørende støttefunktioner og udearealer.

Ejendommen bestod oprindeligt af 2 bygninger opført i hhv. 1902 og i 1940’erne forbundet af en mindre forbindelsesbygning. Forud for udbud af hovedentreprisen har ejendommen gennemgået en omfattende sanering og delvis nedrivning.

Eksisterende bygning 1 består af delvis kælder, stueetage og 1. sal med skråvægge og er opført med murede facader. Entreprisen omfatter nyindretning og gennemgribende istandsættelse af bygningen.

Eksisterende bygning 2 er nedrevet til dæk over kælder. Entreprisen omfatter opførelse af en ny bygning i 2 etager på den eksisterende kælder.

Der opføres desuden en ny forbindelsesbygning med en indeliggende lysgård samt nyanlæg af udearealer, ekskl. beplantning, der udføres som særskilt bygherreleverance

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 40 130 400.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Bytoften 29

2650 Hvidovre

Matr. nr. 45b, Hvidovre By, Hvidovre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud i hovedentreprise gennemføres som begrænset udbud med prækvalifikation i henhold til udbudsloven § § 58-60.

Der henvises til den nærmere beskrivelse i udbudsdokumenterne

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af materialer og komponenter / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og tilgang til opgaven / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I henhold til udbudmaterialets tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beplantning af udearealer og automatik (ABA-, ABDL-, ADK- og AIA-anlæg samt CTS-anlæg) leveres og udføres/monteres som byghereleverance.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 245-601834
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Bytoften - Ny daginstitution

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Skou Gruppen A/S
CVR-nummer: 26654653
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 45 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 130 400.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. fremgår af https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Klage indgives til Klagenævnet for Udbud med oplysning om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. jovens § 3, stk 1. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen jf. lovens §12, stk. 1

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer