Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Fredericia: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2020/S 128-312332

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Fredericia
CVR-nummer: 27006531
Postadresse: Vesterbrogade 4
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Simon Kaad Gade
E-mail: skg@boligfa.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.boligfa.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://boligfa.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/3b40d2c6-b61e-4dd1-a31f-76de01d95e1c
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35 12 84 17
Postadresse: Danmarksgade 2A
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Troels Nielsen
E-mail: tron@ramboll.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ajoursystem.com
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ajoursystem.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Boligkontoret Fredericia - renovering af afdeling 402 – Holbergshaven - udbud af hovedentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Byggesagen omfatter gennemrenovering af 84 rækkehuse i ét plan, som alle ombygges til tilgængelighedsboliger. Renoveringen gennemføres på baggrund af helhedsplan for afdelingen. Renoveringen omfatter ca. 8 600 m2 boligareal (BBR).

Eksisterende bebyggelse er opført i 1955 og har siden gennemgået en række renoveringer af blandt andet facader, badeværelser, køkkener og tagbeklædning. Den udbudte opgave omfatter gennemrenovering af indre og ydre dele af bebyggelsen, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 78 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262690 Renovering af udslidte bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Chr. Richardtsvej 2ABC - 8ABC, 10 - 28, 3AB - 13AB, 15ABC, 32AB, 34AB,

Jens Baggesensvej 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 4C, 5AB - 19AB,

Jens Baggesensvej 6 - 24. 26ABC - 30ABC.

7000 Fredericia

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se ovenfor pkt. II.1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 78 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere (højst 5), der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på renovering af tæt-lav-bebyggelse i hovedentreprise for en almen bygherre.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der udbetales ikke vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

— Positiv egenkapital i det seneste aflagte årsregnskab,

— Omsætning på minimum 100 mio. DKK i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af ESPD, del IV, afsnit B. Dokumentation for rigtighed af de i ESPD afgivne oplysninger indhentes hos vinderen inden kontraktindgåelse.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles mindstekrav til teknisk og faglig formåen, som angivet nedenfor.

Ansøgers tekniske og faglige formåen vurderes ved evalering af fremsendte referencer fra udførelse af tidligere opgaver af sammenlignelig karakter, hvilke danner grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. pkt. II.2.9).

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af referenceark/referenceliste eller ved angivelse i ESPD, del IV, afsnit C, og udgør den endelige dokumentation herfor, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2:

— Projektnavn

— Entrepriseform

— Egne ydelser

— Kort beskrivelse af projektet

— Samlet anlægssum ekskl. moms

— Afleveringsdato

— Ordregiver / bygherres navn / kontaktperson og kontaktoplysninger.

Ansøger bedes vedlægge op til maksimum samlet 6 referencer a' 1 A4 side, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med sammenlignelige opgaver. Referencerne må på tidspunkt for ansøgning max være 5 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af evt. billeddokumentation for indtryk af det udførte byggeri o.lign., kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende. Den enkelte reference bør ikke overstige 1 A4-sider.

Vedlægger ansøger samlet flere end 6 referencer, vil det kun være de nyeste 6 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Hvis der er vedlagt referencer såvel separat som i ESPD – og der ikke er overensstemmelse mellem disse - så vil referencerne angivet i ESPD'et indgå først i identifikationen af de nyeste 6 referencer. Hvis der vedlægges referencer på mere end 1 A4 side, er det kun den første side der indgår i evalueringen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger dokumenterer minimum en (1) reference på udførelse af renovering af boliger for en almen bygherre.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialets udkast til betinget accept, der er baseret på AB18 med bygherrens fravigelser og tilføjelser. (BL & DK Byggeri). Kontrakten indeholder dagbod. Kontrakten er betinget af godkendelse af skema B. Kontrakten omfatter overholdelse af arbejdsklausul (ILO konventionen), samt krav om CSR-samarbejde vedr. ungejob, jobprøvning mm.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/09/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 29/01/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på Ajour.dk jf. afsnit I.3) og bestå af:

— ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra evt. underrådg. mv. samt pdf-fil af den elektroniske ESPD

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale, jf pkt. III.1.3). Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra Ajour.dk og gemme på ansøgers egen computer. Ansøger skal derefter åbne XML-filen via: https://espd.ajoursystem.com Fra denne fane kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og en udgave i pdf skal afleveres på Ajour.dk Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument. Hvis der vedlægges referencer eller andet baseret på tilknyttet underleverandør eller tilsvarende, skal der udover rådighedserklæring udfyldes ESPD for disse. Såfremt ansøger ønsker at basere sin økononomiske og finansielle formåen, og/eller tekniske og faglige formåen, på andre virksomheder (fx medlemmer i et konsortie/joint venture, moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprør/underrådgivere.) formåen, skal ansøgn. vedlægges en erklæring (støtteerkl./rådighedserkl.) fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekn. og faglige kapacitet til rådighed for ansøger.

Erklæring skal være udstedt til dette udbud og være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Hvis ansøger baserer sin økon. og fin. formåen på andre virksomh., skal de støttende virksomheder påtage sig solidarisk hæftelse med ansøger. Der skal desuden vedlægges udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin økonomisk og finansiel formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C. Hvis ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på underrådgivere/underleverandører (andre enheders kapacitet), skal den/de pågældende udføre den del af kontrakten, som underrådgiverens kapacitet relaterer sig til.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136, er i udgangspunktet afskåret fra at afgive tilbud, idet opmærksomheden dog skal henledes på udbudslovens § 138. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C. Ansøgers opmærksomhed henledes på, at udelukkelsesgrundene i udgangspunktet er udfyldt med et ”Nej”. Ansøger behøver således ikke at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C, med mindre ansøgeren er omfattet af en af udelukkelsesgrundene. ESPD-dokumentets del III, afsnit D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes. Spørgsmål stilles og besvares via Ajour.dk. Bygh. forbeholder sig ret til kun at svare på spørgsmål vedr. prækvalifikation.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: §7, stk. 1:

- En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. §7, stk. 2.

- Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/klager-over-udbud/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer