Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Vejarbejder

2020/S 128-312339

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: 19501817
Postadresse: Bygaden 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Christensen
E-mail: mc@ramboll.dk
Telefon: +45 51611000
Fax: +45 51611001

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.htk.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.htk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høje Taastrup C, udbud E

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233140 Vejarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud er en del af de arbejder der varetages af Høje Taastrup Kommune og arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, ift. den ambitiøse byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station, City2 og Skåne Boulevard i Høje Taastrup C.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45213316 Anlæg af fodgængerforbindelser
34996100 Trafiksignaler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende hovedentreprise omfatter opbrydning af P-pladser langs Spotorno Allé samt etablering af nye P-pladser samt adgangsvej forbindende Carl Gustavs Gade med Høje Taastrup Blvd.

Arbejderne omfatter rydning og opbrydning af P-pladser såvel som grønt område udenfor disse, etablering af ny afvanding samt etablering af færdige belægninger for adgangsvej, parkerings-arealer, cykelsti og fortove.

Området mellem de 2 støttevægge i Spotorno Allé vil før entreprisens opstart være nedrevet og arealet opfyldt inklusiv bærelag.

Entreprisen forventes at omfatte følgende overordnede mængder:

- Råjordsarbejder: ca. 1 000 m3

- Muldarbejder: ca. 500 m3

- Fortove: ca. 800 m2

- Cykelstier: ca. 600 m2

- Kantstensarbejder: ca. 1 000 m

- Asfaltveje: ca. 2 300 m2

- Afvandingsledninger: ca. 280 m

- Drænledninger: ca. 160 m

- Brønde: ca. 12 stk.

- Slidlag på eksisterende belægning: ca. 2 000 m2

Ovenstående mængder er foreløbigt opgjort, og entreprenøren er selv ansvarlig for opmåling af relevante mængder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 92
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Entreprisekontrakten træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen og løber indtil, at hver part har erlagt de ydelser, som parten i medfør af entreprisekontrakten og dennes bilag skal erlægge. Forventeligt 92 dage i alt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Vil i givet fald fremgå af ESPD'et.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Eventuelle udførelsesvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/08/2020
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt at være til stede ved åbning af tilbud, men de bydende vil via deres login på Byggeweb.dk blive informeret om alle bydendes rettidige indkomne tilbud, og vil desuden herefter alene kunne åbne eget samt de øvrige bydendes tilbudsbrev.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt
 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • BOXIT

  BOXIT

  Få Xtra tid, når du flytter. Flyttebox / Flyttecontainer
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Sitech Danmark

  Sitech Danmark

  Garanterer præcision og troværdighed
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation