Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Vodskov: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 128-312353

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Fjernkøling A/S
CVR-nummer: 37862940
Postadresse: Nefovej 50, Stae
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9310
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Sandager
E-mail: Michael.sandager@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 31990122

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/146bde4d-88fa-4da2-8463-19f6da277177/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/146bde4d-88fa-4da2-8463-19f6da277177/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/146bde4d-88fa-4da2-8463-19f6da277177/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknik til fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Teknikentreprisen udføres på 3 forskellige destinationer: i pumpebygværket ved kridtsøen, i søvekslerstationen, hvor det kolde kridtsøvand veksles med det varme kølevand fra kølevandssystemet og i selve kølecentralen, hvor det kolde kølevand om nødvendigt kan køles yderligere ned via chillere eller varmepumper til ønsket fremløbstemperatur på 10 – 12 oC.

Køleanlægget skal forsyne Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) med kølevand. I nuværende fase skal der etableres 7,3 MW (12/18 oC) køling, der i næste fase skal forøges til 11 MW.

Arbejderne omfatter både smede- og isoleringsarbejder samt VVS-arbejder. Endvidere indgår ventilationsarbejder, dog alene i pumpebygværk og søvekslerstation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter overordnet følgende arbejder:

- Levering og montering af hovedrørføringer

- Projektering, levering og montering af ca. 90 m3 stor akkumuleringstank inkl. fundament

- Projektering, levering og montering af pumper, ventiler, vekslere, el-aktuatorer, temperaturfølere, tryktransmittere samt øvrige instrumenter, luftudladere, energimålere, trykholdeanlæg, finfiltre m.m.

- Projektering, levering og montering af bæringer til rør samt udvekslingsbjælker, hvor det er påkrævet

- Ventilation af søvekslerstation og pumpebygværk

- Levering og montering af indvendige VVS arbejder i søvekslerstationen og kølecentralen (vand og varme)

- Projektering, levering og montering af pumper og spjæld i pumpebygværk.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse den udbudte opgave. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer indenfor de seneste 5 år, set i forhold til de ydelser, som entreprisen omfatter, jf. afsnit II.1.4) og II.2.4).

Vurderingen af en ansøgers egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C.

Det vægter positivt, at referencerne vedrører flest mulige af nedenstående elementer:

— Præfabrikation af rør

— Rørprojekt indeholdende køl og varme

— Rørprojekt med plastrør

— Levering og montering af akkumuleringstank

— Levering og montering af pumper

— Levering og montering af vekslere.

Referencerne må kun vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristens udløb.

Kun referencer, der vedrører arbejder på en kontrakt, som er afsluttet inden for de seneste 5 år eller er startet op og fortsat løber på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret det mest relevante erfaringsgrundlag.

Såfremt en reference består i ydelser, som er leveret på en rammeaftale, er det den konkrete entreprise kontrakt (trukket på rammeaftalen), herunder dennes omfang og værdi, som skal beskrives i referencen, og som indgår i vurderingen, og ikke rammeaftalen som sådan.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal, jf. udbudslovens § 142:

— Nettoomsætningen for hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår

— Soliditetsgrad for det senest afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

— en samlet gennemsnitlig nettoomsætning på mindst 40 000 000 DKK for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— en soliditetsgrad på mindst 18 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD-afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143;

— Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser, jf. beskrivelsen i afsnit II.1.4) og II.2.4).

Ansøger bør udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelsen er leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og anlægsværdien. I referencer vedrørende igangværende projekter bedes ansøger angives den estimerede anlægsværdi samt forventet færdiggørelsestidspunkt.

Bemærk at beskrivelsen vil blive anvendt til såvel vurdering af opfyldelse af mindstekrav, jf. nedenfor, samt til vurdering af de objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere, jf. pkt. II.2.9).

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheder. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk og faglig støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 5 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 3 referencer vedrørende rørarbejder med en anlægssum på mindst 10 000 000 DKK, som er igangsat eller afsluttet inden for de seneste 5 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3). Alle ansøgere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før ansøgning i form af ESPD udformes og indsendes. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 10 dage før ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristen, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudsportalen, kan ansøger i dagtimerne (kl. 09.00- kl. 16.30) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret + 45 70 22 70 07. Ansøger skal udfylde det offentliggjorte ESPD via Ethics. Ansøger skal udfylde ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.B, IV.C og V.

— I del II.A: Ansøger skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende).

— I del II.C: Ansøger skal angive, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet.

— I del II.D: Ansøger skal angive, om ansøger har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter.

— I del III, afsnit A, B og C: Ansøger skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

— I del IV.B: Beskrives økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Del III.1.2 i udbudsbekendtgørelsen.

— I del IV.C: Beskrives teknisk og faglig kapacitet, jf. del III.1.3 i udbudsbekendtgørelsen. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave.

Hvis ansøger deltager i udbudsprocessen sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er ansøgningen ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og/eller faglige kapacitet for at kunne opfylde de stillede egnethedskrav, skal der vedlægges særskilte ESPD'er med udfyldt del II.A og del III samt relevante oplysninger i del IV, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESPD del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver ansøgning, skal ansøgeren sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBKL nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelsen af udbuddet.

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

En klage over udbuddet eller ordregivers beslutninger, f.eks. tildelingen af kontrakten, skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakten.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer