Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Rønne: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 128-313684

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bo42Afdeling Svaneke
CVR-nummer: CVR nr. 38428411
Postadresse: St. Torv 2
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Nathalie Marstrand
E-mail: natm@kubenman.dk
Telefon: +45 40166313

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bo42.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bsvblhmosf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bsvblhmosf
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bo42 Afdeling Svaneke - totalrådgivningsudbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivning vedr. realisering af helhedsplan for Bo42 afdeling Svanekes bebyggelse, som er opdelt i 10 byggeafsnit i og omkring Svaneke på Bornholm.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgivning vedr. realisering af helhedsplan for Bo42 afdeling Svaneke, som er opdelt i 10 byggeafsnit i og omkring Svaneke på Bornholm. Det samlede antal boliger ændres fra 83 til 85 boliger, idet der indgår renovering af konstruktioner og installationer, sammenlægning af lejligheder samt etablering af tilgængelighedsboliger i helhedsplanen. Opgaven detailprojekteres med henblik på udbud af arbejdet i hovedentreprise i juni 2021 og aflevering i april 2023.

Projektet vedrører almene boliger og gennemføres med offentlig støtte. Opgaven er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger.

Totalrådgivningen inkluderer i hovedtræk følgende ydelser: Projektering frem til udbudsprojekt og efterfølgende udførelsesprojekt, beboerinddragelse (herunder plan for genhusning), arbejdsmiljøkoordinering (P), IKT-ledelse, projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces for opgavens løsning / Vægtning: 33 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 33 %
Pris - Vægtning: 34 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/10/2020
Slut: 01/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver 4 ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgerens kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der vægt på relevans af ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne:

- Renovering af boligbyggeri af tilsvarende karakter og omfang, herunder alment byggeri.

Rådgivningsopgaver indeholdende sammenlignelige ydelser, herunder:

- Totalrådgivning i alle faser

- Beboerinddragelse (herunder plan for genhusning).

Referencerne vil blive evalueret ud fra en helhedsvurdering og i forhold til relevans til det udbudte projekt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen skal ansøger oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om:

— Soliditetsgrad opgjort i procent: (Egenkapital x 100) / Aktiver = Soliditetsgrad

— Likviditetsgrad opgjort i procent: (Omsætningsaktiver inkl. varelager x 100) / kortfristet gæld = likviditetsgrad.

Ved konsortier skal kravet til soliditetsgrad og likviditetsgrad opfyldes af hver af konsortiets deltagere. En ansøger kan basere sig på tredjemands økonomiske og finansielle formåen, hvilket ansøger i så fald skal vedlægge støtteerklæring på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— At ansøger har en soliditetsgrad på minimum 15 % pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

— At ansøger har en likviditetsgrad på minimum 100 % pr. år for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige kapacitet skal ansøger oplyse følgende:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af:

- Kunde

- Opgavens indhold og samlede størrelse (økonomi og omfang)

- Beskrivelse af, hvilken ydelse ansøger har leveret på opgaven, herunder faser

- Tidsperiode for opgavens udførelse, herunder evt. dato for afleveringsforretning

- Beskrivelse af byggeriet, herunder:

- renovering, ombygning, nybyggeri m.v.

- type af byggeri (anvendelse, opførelsesår m.v.)

- Belysning af referencens relevans for den aktuelle opgave.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst angive 5 referencer i alt, inklusiv referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives mere end 5 referencer vil alene de 5 første referencer for hver blive taget i betragtning.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, hvor afleveringsforretning er gennemført for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen. Da støttede renoveringssager ofte har et forholdsvis langstrakt sagsforløb, er rammen for sammenlignelige referencer udvidet fra de normale 3 år til 5 år i dette udbud, for at sikre tilstrækkelig konkurrence, jf. udbudsloven § 155, stk. 1, nr. 2.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ikke mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Iht. ABR18 med fravigelser og tilføjelser.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/08/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske ved at indgive et ESPD elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske

udbudssystem jf. pkt. I.3). Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er

omfattet af de i udbudslovens obligatoriske udelukkelsesgrunde § § 135 og 136, eller udbudslovens frivillige udelukkelsesgrund jf. § 137 stk.1, nr.1) og 2), med mindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer