Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 128-314461

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Copenhagen Malmö Port, filial af Copenhagen Malmö Port AB, Sverige
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Landgren
E-mail: peter.landgren@cmport.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.cmport.com/

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Krydstogtterminal 4

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

CMP skal bygge ny krydstogtterminal. Udbuddet vedrører projektering og opførsel af terminalbygning samt anlægsarbejder og kajanlæg i totalentreprise.

Udbuddet sker efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Det følger af bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015, at en række bestemmelser i udbudsloven tillige finder anvendelse for udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Når der i det følgende henvises til bestemmelse i udbudsloven sker det således i overensstemmelse med den anførte bekendtgørelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Ydre Nordhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisen benævnt ”Krydstogtterminal 4”, forkortet T4, omfatter arbejder for anlæggelse af ca. 10 000 m2 terminalbygningen i 2 plan med faciliteter til bagagehåndtering og -opstilling, venteområde for passager, kontorer, politiet og opholdsrum til medarbejdere og besætninger samt ca. 25 000 m2 vej og forpladser, ca. 6 500 m2 kajgade, ca. 5 500 m2 parkeringsplads, kajaptering, ISPS-hegn, vejbelysning, afvanding samt forsyninger for terminalbygningen. Nærmere beskrivelse af omfang i henhold til øvrigt udbudsmateriale.

Den udbudte totalentreprisekontrakt gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 46. Totalentreprisen er beliggende i Ydre Nordhavn, 2150 Nordhavn i forlængelse af de 3 eksisterende krydstogtterminaler T1 – T3 på Oceankaj. For totalentreprisen produceres og leveres på kaj desuden 2 stk. landgangsbroer, der leveres som en selvstændig entreprise og er således ikke inkluderet i nærværende udbud.

Totalentreprisen skal udføres i perioden fra juni 2020 til februar 2022.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV'er / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Proceskvalitet / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner fremgår af udbudsmaterialets dokument 'Særlige Betingelser pkt. 1.2.3".

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 024-054808
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Med udsigterne til en sund vækst på det københavnske krydstogtmarked påbegyndte CMP i slutningen af sidste år udbudsprocessen for etableringen af en ny krydstogtterminal, der efter planen skulle stå færdig i 2022. Men på grund af coronakrisens negative effekter på det globale krydstogtmarked, som gør det svært at forudse, hvornår markedet normaliseres igen, annulleres den igangværende udbudsproces, og terminalen udskydes på ubestemt tid.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer