Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationer



Danmark-Skørping: Fjernvarmekedler

2020/S 128-314518

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: PlanEnergi
CVR-nummer: 74038212
Postadresse: Jyllandsgade 1
By: Skørping
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9520
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Bjørndahl
E-mail: kbs@planenergi.dk
Telefon: +45 96820400
Fax: +45 98392498

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133707264.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.planenergi.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/133707264.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/133707264.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Funktionsudbud vedr. demontering af naturgasturbine samt etablering af elkedel for Vrå Varmeværk a.m.b.a.

Sagsnr.: 19-067
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42515000 Fjernvarmekedler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vrå Varmeværk a.m.b.a (efterfølgende: Vrå Varmeværk) producerer i dag el og varme vha. 1 naturgasturbine, 2 naturgaskedler samt 1 solvarmeanlæg. Herudover modtager Vrå Varmeværk også overskudsvarme fra Grøngas. Vrå Varmeværk deltager gennem House of Energy i projektet INDDHEAT, som omfatter nordjyske fjernvarmeprojekter med det formål at fremme fortrængningen af naturgas, og dermed bidrage til en mere bæredygtig fjernvarme. Da det ikke længere er rentabelt at producere strøm på den nuværende naturgasturbine, efter at de sidste el-produktionstilskud er bortfaldet, skal turbinen demonteres. Turbinen er desuden dyr i vedligeholdelsesomkostninger, da den er fra 1989 og er ved at være nedslidt. For at kunne opretholde den samme forsyningssikkerhed ønsker Vrå Varmeværk at opføre en elkedel til spidslast- og reservedrift.

Tryk her https://permalink.mercell.com/133707264.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Vrå

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder, der er relateret til demontering og bortskaffelse af naturgasturbinen samt etablering af et komplet elkedelanlæg med tilhørende stipulerede ydelser og optioner.

Totalentreprisen omfatter blandt andet udarbejdelse af detailprojektering.

Elkedlen skal installeres i den eksisterende teknikbygning, hvor naturgasturbinen på nuværende tidspunkt er placeret.

Den samlede entreprise indeholder:

— Demontering samt bortskaffelse af den eksisterende naturgasturbine med bortskaffelse af alle dele efter gældende standarder og lovgivning og omfattende:

— Demontering af gasturbine/generator-sæt

— Demontering af udstødskedel, lyddæmpere og røggassystem frem til tilslutning til skorsten (inklusiv dækplade på skorsten i rustfri stål)

— Fuld reetablering af eksisterende bygning

— Fjernelse af alle unødvedige bygningsinstallation, spær etc. I forbindelse med demontering af gasturbinen

— Fjernelse af luftindtag i tag og fuld reetablering af overflader

— Fjernelse og demontering af eltavler, el-kabler, fra turbine

— Demontering af rørinstallation, rørisolering (varmerør, gasrør, trykluft mv.)

— Levering, installation og tilslutning af komplet elkedelanlæg med en varmeeffekt på ca. 7 MW-varme. Der forefindes eksisterende 3 X 240 m2 petal-massiv 10 KV kabel fra 60/10 station frem til værk som forventes ikke at skulle opgraderes

— Der findes elbryder 10/KV/400 A af ældre dato på værket, hvis denne genbruges skal der foretages omfattende service på denne

— Udarbejdelse af detailprojektering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 25/09/2020
Slut: 31/12/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se tilbuds liste.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/09/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tidsplan:

- Offentliggørelse af udbud 2. juli 2020

- Spørgsmål vedr. fremsendte udbudsmateriale vil blive besvaret efter den 4. august 2020

- Deadline for spørgsmål vedr. fremsendte udbudsmateriale 20. august 2020

- Licitation 28. august 2020

- Evaluering og indstilling af tilbud på baggrund af udbud 11. september 2020

- Ubetinget entreprisekontrakt 25. september 2020

- Aflevering af nærværende totalentreprise til bygherre 31. december 2020.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer