Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Helsingør: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 129-316700

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boliggården, afd. nr. 105 Nøjsomhed og 114 Sydvej
CVR-nummer: 64565311
Postadresse: Trækbanen 16
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Molt Wengel Advokatpartnerselskab
E-mail: udbud@mowe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.boliggaarden.dk/forside.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1611-Afd._105_-_Noejsomhed_-_Udbud_af_bygherreraadgivning
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bygherrerådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boliggården ønsker at indgå en aftale med en bygherrerådgiver, som skal rådgive -og bistå Boliggården i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen for boligselskabets afdeling 105 Nøjsomhed og 114 Sydvej, i samarbejde med bygherrens andre rådgivere samt totalentreprenør.

Overordnet omfatter opgaven bygherrerådgivning i form af overordnet styring og koordinering af projektet i samarbejde med bygherrens organisation.

Omfanget af arbejdet under den udbudte opgave samt vilkår for samarbejdet er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Materiale om udbud og projekt er frit tilgængeligt via udbudsportalen Byggeprojekt.dk jf. pkt I.3).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Afdeling 105 og 114 Nøjsomhed, der ligger ved Sydvej, Nordvej og Rønnebær Allé, 3000 Helsingør

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se beskrivelsen under pkt. II. 1.4).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens gennemførelse / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen er ikke opdelt i delaftaler, idet en opdeling af kontrakten vil eleminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD, del IV, litra B, oplyse følgende finansielle nøgletal for hver af de seneste 2 regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger:

— Nettoomsætning

— Egenkapital

— Soliditetsgrad.

Tilbudsgiver skal på Boliggårdens anmodning fremlægge følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers nettoomsætning, egenkapital samt soliditetsgrad for de seneste 2 (to) regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt idet land, hvor ansøger er etableret, og for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks.et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) en-hed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøgeren sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiveren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at tilbudsgiveren som minimum lever op til nedenstående 3 krav i hvert af de seneste 2 regnskabsår:

a) Egenkapital på minimum 2 mio. DKK

b) Nettoomsætning på minimum 8 mio. DKK

c) Soliditetsgrad på minimum 10 %.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren bedes oplyse referencer i ESPD afsnit IV og/eller afsnit V. Tilbudsgiveren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde 1 A4-side. Hvis referencen fylder mere end 1 A4-side, vil Boliggården alene se på den første side.

Tilbudsgiver kan højst oplyse 3 referencer, som dokumenterer erfaring med nedenstående forhold. Samme reference må gerne opfylde mere end et mindstekrav, når dette er angivet i referencen. Hvis tilbudsgiveren oplyser flere end 3 referencer, vil ordregiver alene se på de 3 første referencer, i forhold til vurderingen af om mindstekravene til teknisk formåen er opfyldt.

Referencerne må på tidspunktet for tilbudsafgivelsen ikke være ældre end 3 (tre) år regnet fra afslutningen af referenceopgaven.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

- Navn på bygherre og kontaktoplysninger

- Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet

- Kontraktværdi i DKK ekskl. moms for opgaven

- Kort beskrivelse af opgaven og tilbudsgivers rolle og ansvar i projektet.

Tilbudsgiverne har også mulighed for at vedlægge referencer, der kommer fra underrådgivere, hvis der samtidig vedlægges en bindende rådighedserklæring fra den pågældende underrådgiver. Referencer fra underrådgivere indgår i det samlede antal referencer, som tilbudsgiveren må vedlægge.

Tilbudsgiver behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysninger, der fremgår af ESPD, anses for tilstrækkelige). Boliggården forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte tilbudsgiver og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne angivet i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiver har de nødvendige tekniske og faglige forudsætninger for at løse opgaven, er det et krav, at tilbudsgiver fremlægger referencer til dokumentation af erfaring. Det er et krav, at tilbudsgiver angiver referencer, som dokumenterer:

a) At tilbudsgiver fremlægger mindst én reference, der dokumenterer erfaring med at føre tilsyn med totalentreprenøren under projektering og udførelse i forbindelse med renovering af boligbyggerier med en entreprisesum på mindst 100 mio. DKK ekskl. moms.

b) At tilbudsgiver fremlægger mindst én reference, der dokumenterer erfaring med beboerhåndtering i forbindelse med renovering af beboede almene boliger.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at Boliggården stiller en række sociale krav, herunder arbejdstagerrettigheder. Disse krav fremgår af udbudsmaterialet, som der er gjort frit tilgængeligt via udbudsportalen angivet under udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3). Det bemærkes ligeledes, at såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), stilles der krav om, at deltagerne påtager sig solidarisk hæftelse og udpege en virksomhed som repræsentant for sammenslutningen. Tilbudsgiver opfordres til at anvende den til udbuddet vedlagte skabelon, jf. bilag 4.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/08/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Boliggården stiller krav om, at tilbudsgiver og hver af de juridiske enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for aftalens gennemførelse.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. Boliggården kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrunde, og at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3).

Boliggården har udarbejdet et ESPD, der er tilgængelig på den i pkt. I.3) anførte webportal. Der kan ikke anvendes andre versioner end dette ESPD.

Før tildeling af kontrakten stiller Boliggården krav om, at den tilbudsgiver, til hvem Boliggården har til hensigt at tildele aftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. lovens § § 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2 og III.1.3, skal tilbudsgiver på anmodning afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation, kan Boliggården ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning.

Boliggården er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt den i § 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrund, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud/Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer